อาจารย์ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

  ปีการศึกษา 2554 มิถุนายน 2554 - พฤษภาคม 2555
ชื่อ - นามสกุล
รางวัลที่ได้รับ
เภสัชกร ศ.ดร.   จีรเดช   มโนสร้อย  
Tokyo University of Science TUS President Award ณ Tokyo University , JAPANระหว่างวันที่ 19-26 มีนาคม 2555
เภสัชกร รศ.ดร.   สุรพล   นธการกิจกุล  
First Host Society Award winning paper at the 21st IFSCC Conference2011 (จากการประชุมสมาพันธ์นักเคมีเครื่องสำอางนานาชาติ 2011)จัดโดย สมาคมนักเคมีเครื่องสำอางแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2554
เภสัชกรหญิง ศ.ดร.   อรัญญา   มโนสร้อย  
Tokyo University of Science TUS President Award ณ Tokyo University , JAPAN ระหว่างวันที่ 19-26 มีนาคม 2555

  ปีการศึกษา 2553 มิถุนายน 2553 - พฤษภาคม 2554
ชื่อ - นามสกุล
รางวัลที่ได้รับ
เภสัชกร อ.   นราวดี   เนียมหุ่น  
รองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานวิชาการที่นำเสนอประเภทโปสเตอร์ เรื่อง ความชุกของเชื้อ Acinetobacter baumannii และปัจจัยที่มีผลต่อการดื้อยา cefoperazone/sulbactam ระหว่างวันที่ 18-20 พศจิกายน 2553 งานประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรภาคเหนือประจำปี 2553

  ปีการศึกษา 2552 มิถุนายน 2552 - พฤษภาคม 2553
ชื่อ - นามสกุล
รางวัลที่ได้รับ
เภสัชกรหญิง รศ.ดร.   อรัญญา   มโนสร้อย  
ผลงานวิชาการ เรื่อง การแยกแยะเชื้อจุลินทรีย์ในลูกแป้งที่ใช้ในการผลิตน้ำข้าวหมาก ได้รับรางวัลที่ 3 การนำเสนอแบบบรรยาย
(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์) ในการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2552 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
เภสัชกรหญิง อ.ดร.   กรรณิกา   เทียรฆนิธิกุล  
ผลงานวิชาการเรื่อง Prevetion Model for Serious Adverse Drug Reaction ในงาน The 9th International Society of Pharmacovigilance Annual Meeting : ISOP2009 ในหัวข้อ “From Pharmacovigilance to Risk Management” ระหว่างวันที่ 6 – 9 ตุลาคม 2552 ณ เมือง Reimes สาธารณรัฐฝรั่งเศส
เภสัชกร รศ.ดร.   สุรพล   นธการกิจกุล  
ผลงานวิจัยเรื่อง ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF GREEN TEA AND ANTI-ACNE CREAM ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2552 (ครั้งที่ 26 ) วันที่ 4 ธันวาคม 2552 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กทม.
เภสัชกรหญิง รศ.ดร.   พาณี   ศิริสะอาด  
ผลงานวิจัยเรื่อง ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF GREEN TEA AND ANTI-ACNE CREAM ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2552 (ครั้งที่ 26 ) วันที่ 4 ธันวาคม 2552 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กทม.

  ปีการศึกษา 2551 มิถุนายน 2551 - พฤษภาคม 2552
ชื่อ - นามสกุล
รางวัลที่ได้รับ
เภสัชกรหญิง ดร.   อรุณรัตน์   ลักษณ์ศิริ  
กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ ได้มีมติอนุมัติประกาศเกียรติคุณเภสัชกรภาคเหนือดีเด่นสาขาเภสัชกรการศึกษา พัฒนาและวิจัย ประจำปี 2551 ประกาศณ วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2551
เภสัชกร ศ.ดร.   จีรเดช   มโนสร้อย  
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2551 : สาขานักวิชาการ
รศ.ดร.   อรัญญา   มโนสร้อย  
รางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานวิชาการโปสเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ประเภทนักวิจัยทั่วไป จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในการประชุมวิชาการ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือกครั้งที่ 5
รศ.   พิมพร   ลีลาพรพิสิฐ  
รางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานวิชาการโปสเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ประเภทนักวิจัยทั่วไป จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในการประชุมวิชาการ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือกครั้งที่ 5

  ปีการศึกษา 2550 มิถุนายน 2550 - พฤษภาคม 2551
ชื่อ - นามสกุล
รางวัลที่ได้รับ
รศ.ดร.   พาณี   ศิริสะอาด  
รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น จากการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทยพื้นบ้าน การแพทย์มทางเลือกแห่งชาติครั้งที่ 4 มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่4
เภสัชกรหญิง รศ.   วรรณดี   แต้โสตถิกุล  
กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ ได้มีมติอนุมัติประกาศเกียรติคุณเภสัชกรภาคเหนือดีเด่นสาขาเภสัชกรการศึกษา พัฒนา และวิจัย ประจำปี 2550 ประกาศณ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2551
ผศ.ดร.   สุรพล   นธการกิจกุล  
รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น จากการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทยพื้นบ้าน การแพทย์มทางเลือกแห่งชาติครั้งที่ 4 มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่4
รศ.   พิมพร   ลีลาพรพิสิฐ  
รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น จากการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทยพื้นบ้าน การแพทย์มทางเลือกแห่งชาติครั้งที่ 4 มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่4
รศ.ดร.   อรัญญา   มโนสร้อย  
ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด้านค่า Impact Factor ของผลงานวิจัยที่มีชื่อนักวิจัยเป็นอันดับแรก
ศ.ดร.   จีรเดช   มโนสร้อย  
ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด้านค่า Impact Factor ของผลงานวิจัยที่มีชื่อนักวิจัยเป็นอันดับแรก
รศ.   วรรณดี   แต้โสตถิกุล  
ได้รับคัดเลือกให้เป็นเภสัชกรดีเด่น สาขา เภสัชกรการศึกษา พัฒนาและวิจัยของกลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2550

  ปีการศึกษา 2549 มิถุนายน 2549 - พฤษภาคม 2550
ชื่อ - นามสกุล
รางวัลที่ได้รับ
เภสัชกร ผศ.ดร.   สุระรอง   ชินวงศ์  
รางวัล 2006 FIP Poster Award จากผลงานวิจัยเรื่อง IMPACT OF PHARMACIST BASED SMOKING CESSATION PROGRAM ON STUDENTS 'KNOWLEDGE AND PARENTS' TOBACCO GUITING RATE
เภสัชกร รศ.ดร.   จีรเดช   มโนสร้อย  
ได้รับการประกาศเกียรติคุณประกาศนียบัตร Outstanding paper Presentation ในงาน Japan Oil Chemists' Society (JOCS) ณ เมือง Noda,Chiba ประเทศญี่ปุ่น และได้รับประกาศนียบัตรการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ลำดับที่ 1 ในโอกาสครบรอบสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เภสัชกรหญิง รศ.ดร.   อรัญญา   มโนสร้อย  
ได้รับการประกาศเกียรติคุณประกาศนียบัตร Outstanding paper Presentation ในงาน Japan Oil Chemists' Society (JOCS) ณ เมือง Noda,Chiba ประเทศญี่ปุ่น และได้รับประกาศนียบัตรการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ลำดับที่ 1 ในโอกาสครบรอบสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.   สุรพล   นธการกิจกุล  
ได้รับการประกาศเกียรติคุณประกาศนียบัตร ผลงานเรื่องฟักข้าว: จากผักพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง ในการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นเมือง การแพทย์ทางเลือกแห่งชาติครั้ง 4 งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 4
รศ.ดร.   พาณี   ศิริสะอาด  
ได้รับการประกาศเกียรติคุณประกาศนียบัตร ผลงานเรื่องฟักข้าว: จากผักพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง ในการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นเมือง การแพทย์ทางเลือกแห่งชาติครั้ง 4 งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 4
รศ.   พิมพร   ลีลาพรพิสิฐ  
ได้รับการประกาศเกียรติคุณประกาศนียบัตร ผลงานเรื่องฟักข้าว: จากผักพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง ในการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นเมือง การแพทย์ทางเลือกแห่งชาติครั้ง 4 งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 4

  ปีการศึกษา 2547 มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548
ชื่อ - นามสกุล
รางวัลที่ได้รับ
เภสัชกรหญิง รศ.ดร.   อรัญญา   มโนสร้อย  
รางวัล 2004 Lectureship Award ครั้งที่ 8 จากผลงานวิจัยดีเด่นทางด้าน Material Technology จาก Japan Research Institute of Material Technology
เภสัชกร รศ.ดร.   จีรเดช   มโนสร้อย  
รางวัล 2004 Lectureship Award ครั้งที่ 8 จากผลงานวิจัยดีเด่นทางด้าน Material Technology จาก Japan Research Institute of Material Technology

  ปีการศึกษา 2546 มิถุนายน 2546 - พฤษภาคม 2547
ชื่อ - นามสกุล
รางวัลที่ได้รับ
เภสัชกร รศ.ดร.   จีรเดช   มโนสร้อย  
* รางวัลนักวิจัยดีเด่นประจำปี 2546 จากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
* อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกยอดเยี่ยม (ดร. พัฒนา ศรีพลากิจ) จากสมาคมเทคโนโลยี ชีวภาพ แห่งประเทศไทย (Taguchi Award 2003)
* รางวัล ชมเชยการแข่งขันระดับประเทศ "โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3 (2546) " Thailand Innovation Awards วันที่ 19 สิงหาคม 2546 โครงงานวิทยาศาสตร์นักศึกษาปริญญาตรี (น.ส. พัจนภา เอื้อประเสริฐ และน.ส. เสาวลักษณ์ จันทร์อดิศร) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การผลิตไฮโดรควิโนนกลูโคไซด์ (อาร์บูติน) โดยเทคโนโลยีชีวภาพ"
เภสัชกรหญิง รศ.ดร.   อรัญญา   มโนสร้อย  
* อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกยอด เยี่ยม (ดร. พัฒนา ศรีพลากิจ) จากสมาคมเทคโนโลยี ชีวภาพแห่งประเทศไทย (Taguchi Award 2003)
* โล่นักวิจัยดีเด่น "หนึ่งในทีมวิจัยจากผลงานประดิษฐ์คิดค้นและจดสิทธิบัตรอนุภาคไม่มีประจุและ การนำไปใช้ (Nonionic vesicle and use thereof) สิทธิบัตรเลขที่ 2002-236530 วันที่ 14 สิงหาคม 2545 ณ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญานานาชาติ โอโนะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น" จากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 16 ปี ในวันที่ 22 กันยายน 2546

  ปีการศึกษา 2545 มิถุนายน 2545 - พฤษภาคม 2546
ชื่อ - นามสกุล
รางวัลที่ได้รับ
เภสัชกร รศ.ดร.   จีรเดช   มโนสร้อย  
- รางวัลนักวิจัยดีเด่น Khwarizmi International Award (KIA) ครั้งที่ 16 เรื่อง "Tissue Plasminogen Activator tPA" จาก Iranian Research Organization of Science, Research and Technology กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศอิหร่าน
- รางวัลนักวิจัยดีเด่นประจำปี 2545 จากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในผลงานวิจัยและ พัฒนายาคุมกำเนิด Cyproterone Acetate และการจดสิทธิบัตร EPO
- เกียรติบัตรเสนอผลงานดีเด่นของผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก (น.ส. ปวีณา ว่องตระกูล) เรื่อง "คุณสมบัติของอนุภาคไม่มีประจุจากสารลดแรงตึงผิวผสมโคเลสเตอรอล" ในการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 4
เภสัชกรหญิง รศ.ดร.   อรัญญา   มโนสร้อย  
เกียรติบัตร : เรื่องสิทธิบัตรตัวยาใหม่ : ยาสเตียรอยด์คุมกำเนิด Cyproterone Acetate สู่การจดสิทธิบัตรตัวยาระดับโลก จากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2545
รศ.ดร.   บุญสม   เหลี่ยวเรืองรัตน์  
รางวัลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีมาก จากบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2545

ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play