หมวดหมู่ >> ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2561

DOWNLOAD


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้
จนถึง 17 เมษายน 2560
โทรสอบถามโดยตรงหรือ ยังไม่เปิดรับสมัครหรือ หมดเวลารับสมัคร
การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อการวิจัยและพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมปฐมภูมิ

รายละเอียดการลงทะเบียน

           เภสัชกรผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ สามารถนับสะสมเป็นหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CE-credit) ได้ประมาณ 30 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (อยู่ระหว่างดาเนินการ ขอกาหนดและรับรองฯ จากคณะกรรมการการศึกษาต่อเนื่องฯ)

           -  ผู้จัดการประชุมขอแจ้งให้ทราบว่า ระบบจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จนถึง 17 เมษายน 2560   (แต่ต้องโอนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด) และดำเนินการดังนี้

 

อัตราค่าลงทะเบียน

โอนเงินภายในวันที่ 17 เมษายน 2560   

โอนเงินตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560

 

6,000 บาท

6,500 บาท

                 -  โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อ 'งานเครือข่ายวิชาการ  เลขที่ 521-0-32958-5ธนาคารไทยกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสุเทพ
                      *** ทั้งนี้ ผู้จัดการประชุมพิจารณาค่าลงทะเบียนจากวันที่โอนเงินเป็นหลัก ดังนั้น ขอความกรุณาชำระเงินตามวันที่กำหนด
                 - เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งลักฐานการชำระเงินตามลิงค์นี้ ==> แจ้งชำระเงิน
                 - หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินถูกต้องแล้วจะแจ้งสถานะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ด้วยข้อความ  "ยืนยันการชำระเงิน"
                 - หากผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือสถาบันเดียวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
                 - สามารถโอนเงินร่วมกันในครั้งเดียวได้ และเขียน ชื่อ – สกุล ในสำเนาใบโอนให้ชัดเจน
                 - การโอนเงินให้โอนเงินผ่านทางหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือผ่านบัตรเงินด่วน (ATM) หรือผ่านบริการทางอินเตอร์เน็ทเท่านั้น
 
            -  ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ ถามคำถามที่ต้องการทราบเกี่ยวกับหัวข้อการประชุม แล้วส่งคำถามมายัง  patcharindic@gmail.com   
            - สำหรับการสำรองที่พัก ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถติดต่อและยืนยันห้องพักด้วยตนเอง
            - สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานประชุม นางสาวจตุพร สุวรรณกิจ   โทรศัพท์ 0873118087   Line ID : bee_pharm

 

*** ผู้เข้าร่วมประชุมกรอกข้อมูลลงทะเบียนได้ตามลิงค์นี้ ==> ลงทะเบียน

*** บัณทิตศึกษา กรอกข้อมูลลงทะเบียนได้ตามลิงก์นี้ ===> ลงทะเบียน

*** อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรอกข้อมูลลงทะเบียนได้ตามลิงก์นี้ ===> ลงทะเบียน

*** ระบบลงทะเบียนจะเริ่มปิดให้บริการในวันที่ 1 มีนาคม 2560
*** ให้ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ นำ Notebook มาด้วย
*** ให้ผู้เข้าประชุมทำการจองห้องพักผ่านโรงแรมโดยตรง โดยสามารถ Dowload แบบฟอร์ที่หน้าลงทะเบียน
*** ผู้ที่แจ้งความจำนงเข้าร่วมการประชุมไปที่กระทรวงสาธารณะสุข ต้องลงทะเบียนที่ลิงก์นี้อีกครั้ง!!!!!!

 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้   จนถึง 17 เมษายน 2560
โทรสอบถามโดยตรงหรือ ยังไม่เปิดรับสมัครหรือ หมดเวลารับสมัคร 
   * ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4374 Email : CPE.PHARMCMU@gmail.com
 
ระบบการลงทะเบียนมีปัญหา กรุณาติดต่อ : rossukon.t@cmu.ac.th  call. 0-539-4433-9 (รสสุคนธ์  สุขสบาย)