หมวดหมู่ >> ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2561

หัวข้องานประชุม : Basic Data Analysis for Pharmaceutical Research
ข้อมูลการชำระเงิน >> ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ ชื่อบัญชี งานเครือข่ายวิชาการ เลขที่บัญชี 521-0-32957-7

*** ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบข้อมูลชื่อ และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ(นางสาวภัคชัญญา ปริญญารักษ์ โทรศัพท์ 088-9536255 Line ID: yayeem88 Email: p.phakchanya88@gmail.com )
 รายชื่อ เภสัชกร
ลำดับที
รายชื่อผู้ลงทะเบีย()น
ที่ยู่สำหรับออกใบเสร็จ(ตรวจสอบให้ถูกต้องเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ)
สถานะ (ยืนยัน=ชำระเงินแล้ว /รอยืนยัน)
1
    ภญ.   กรรณิการ์     คลังเพชร
งานวิชาการ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ราชวิถี จ.กรุงเทพมหานคร   
ยืนยันการชำระเงิน
2
    ภญ.   กฤตยา     อัครวงษ์
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 296/4 หมู่ 1 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์   
ยืนยันการชำระเงิน
3
    นาย   กฤษณ์     สุขนันทร์ธะ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
รอชำระเงิน
4
    นาย   กัมพล     วิบูลย์ศักดิ์สกุล
โรงพยาบาลอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี   
ยืนยันการชำระเงิน
5
    นาง   กานดา     ลิมป์วรพรรณ
โรงพยาบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ   
ยืนยันการชำระเงิน
6
    ภญ.   ขวัญกมล     วนาทรัพย์ดำรง
งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น   
ยืนยันการชำระเงิน
7
    นาย   คุณชาติ     วิภาสวงศ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์   
ยืนยันการชำระเงิน
8
    นาย   จักรพงค์     มัชฌิมาภิโร
รพ.สวนสราญรมย์ 298 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี 84130   
รอชำระเงิน
9
    ภก.   จิตติศักดิ์     คำตัน
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
ยืนยันการชำระเงิน
10
    นางสาว   จิตราภรณ์     มณีเรือง
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000   
ยืนยันการชำระเงิน
11
    ภก.   ฉัตรฐพล     แสนขัติ
โรงพยาบาลดอยหล่อ 511 หมู่.25 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
12
    ภญ.   ชนม์นิภา     เสมใจดี
ร้านยา จ.บึงกาฬ   
ยืนยันการชำระเงิน
13
    นาย   ชัยสิทธิ์     ฤทธิทิศ
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ   
รอชำระเงิน
14
    นาง   ชุตินันท์     ไชยทอง
โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม   
ยืนยันการชำระเงิน
15
    นาง   ชุติมา     แถวจันทึก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี   
ยืนยันการชำระเงิน
16
    ภญ.   ฐิติรัตน์     บุญคงดำ
ฝ่ายเภสัชกรรม รพ. สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา   
ยืนยันการชำระเงิน
17
    นางสาว   ณิชกานต์     ภีระคำ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง   
รอชำระเงิน
18
    ภญ.   ดวงเดือน     อังกลมเกลียว
งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น   
ยืนยันการชำระเงิน
19
    นาย   นพคุณ     บุศยพันธุ์
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 199 หมู่ 12 ถนนลำปาง-เชียงราย ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จ. ลำปาง   
ยืนยันการชำระเงิน
20
    นางสาว   นิตยา     ประสงค์
โรงพยาบาลพร้าว 181 หมู่ 4 ต.เวียง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
21
    นาย   นิพิฐ     วิจักขณ์พันธ์
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ถนนช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ. นครราชสีมา   
ยืนยันการชำระเงิน
22
    ภญ.   ปภัสรา     วรรณทอง
โรงพยาบาลอ่างทอง เลขที่ 3 ถ.เทศบาล6 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ. อ่างทอง   
ยืนยันการชำระเงิน
23
    นางสาว   ปรารถนา     ชามพูนท
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว   
ยืนยันการชำระเงิน
24
    ภญ.   ปวริศา     ธนันตืวณิช
26/4 ม.3 บ้านน้ำลัด ต.ริมกก จ. เชียงราย   
ยืนยันการชำระเงิน
25
    นาง   ปานจันทร์     คงจำนงค์
333 หมู่ 9 รพ.บึงสามพัน ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์   
ยืนยันการชำระเงิน
26
    นางสาว   พัชราภรณ์     นะคะจัด
โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ. นครพนม   
ยืนยันการชำระเงิน
27
    ภก.   พิสิษฐ์     หรือสมบูรณ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   
ยืนยันการชำระเงิน
28
    นาย   พิสิษฐ์     แถวจันทึก
212 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ. อุบลราชธานี   
ยืนยันการชำระเงิน
29
    นาย   พีรวิทย์     สักกะวงศ์
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1039 ถนนสถานพยาบาล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร 0-5391-0600   
ยืนยันการชำระเงิน
30
    นาย   พีระพล     คำจันทร์
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 182 หมู่ 7 ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50180   
ยืนยันการชำระเงิน
31
    นางสาว   พึงพิศ     บรรณสาร
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000   
ยืนยันการชำระเงิน
32
    นาง   ภัทริกา     ชาญพิพัฒนชัย
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ. นนทบุรี   
ยืนยันการชำระเงิน
33
    ภญ.   ภัสสรานิจ     พรรณรังษี
โรงพยาบาลวานรนิวาส เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120   
ยืนยันการชำระเงิน
34
    ภก.   ภูรินท์     รัตนานุพงศ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 709 หมู่ 7 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000   
ยืนยันการชำระเงิน
35
    นางสาว   มนชยา     ศิริอังคาวุธ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี   
ยืนยันการชำระเงิน
36
    นางสาว   มัลลิกา     อรุณประเสริฐ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   
ยืนยันการชำระเงิน
37
    ภญ.   ยลดา     ศิริวัฒนเมธานนท์
โรงพยาบาลจัตุรัส เลขที่ 9 หมู่ 7 ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ. ชัยภูมิ   
ยืนยันการชำระเงิน
38
    ภญ.   ยามิลลา     กุระคาน
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ. เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
39
    นางสาว   รุ่งรัตน์     เลี่ยมเพชร
โรงพยาบาลอู่ทอง จ. สุพรรณบุรี   
ยืนยันการชำระเงิน
40
    นาง   รุจิรัตน์     สุนทรนาค
โรงพยาบาลตรอน 252 หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จ. อุตรดิตถ์   
ยืนยันการชำระเงิน
41
    นางสาว   วนิดา     ชาติกุล
โรงพยาบาลหนองบัว จ. นครสวรรค์   
รอชำระเงิน
42
    นาย   วราวุธ     วงศ์โพนทอง
รพ.นครพนม 270 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000   
ยืนยันการชำระเงิน
43
    นางสาว   วันทนี     อภิชนาพงศ์
ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.รามาธิบดี 270 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท ราชเทวี จ. กรุงเทพมหานคร   
ยืนยันการชำระเงิน
44
    นางสาว   วัลลีย์     มิตรมโนชัย
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 182 หมู่ 7 ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50180   
ยืนยันการชำระเงิน
45
    ภญ.   วิภาวี     อุบลศักดิ์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110   
ยืนยันการชำระเงิน
46
    นาง   สมัญญา     สักกะวงศ์
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1039 ถนนสถานพยาบาล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร 0-5391-0600   
ยืนยันการชำระเงิน
47
    ภญ.   สาริณีย์     ใจภักดี
32/1 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลย ถนนมะลิวัลย์ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย   
รอชำระเงิน
48
    ภก.   สุชัย     อุดมคำ
โรงพยาบาลโพธาราม 29 ถ.ขนานทางรถไฟ ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ. ราชบุรี   
ยืนยันการชำระเงิน
49
    นางสาว   สุณิสา     สังข์หล่อ
รพ.พระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000   
รอชำระเงิน
50
    นางสาว   สุธาสินี     ศรีสร้อย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เลขที่ 291 หมู่ 11 ถนนภูมิภักดี ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.   
ยืนยันการชำระเงิน
51
    นาง   สุภาพร     สุปินธรรม
โรงพยาบาลป่าซางลำพูน จ. ลำพูน   
ยืนยันการชำระเงิน
52
    นาย   สุเมธ     โก๊เจริญ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ. กรุง   
ยืนยันการชำระเงิน
53
    นางสาว   อัญชิสา     กัทลี
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ. ปราจีนบุรี   
ยืนยันการชำระเงิน
54
    นาย   อำพรชัย     โฉมงาม
โรงพยาบาลสวนปรุง จ. เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
55
    ภญ.   อุษณีย์     วนรรฆมณี
คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่   
รอชำระเงิน
56
    นาย   เศกสรร     วงศ์สุริยศักดิ์
โรงพยาบาลระยอง 138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ. ระยอง   
ยืนยันการชำระเงิน
57
    ภก.   เสมอเทพ     แว่นวิชัย
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 38 ซอย เจษฎาบดินทร์ 1 ตำบล ท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์   
ยืนยันการชำระเงิน
58
    นางสาว   แพนพรรณ     ปะทิ
โรงพยาบาลน่าน จ. น่าน   
ยืนยันการชำระเงิน

* การชำระเงิน ผู้สมัครดูข้อมูลในส่วน การชำระเงิน ของงานประชุมนั้นๆ และแจ้งการชำระเงินในระบบ แจ้งชำระเงิน  เท่านั้น
** หากข้อมูลการสมัครซ้ำกัน ทางเราจะเลือกเอาข้อมูลล่าสุดเท่านั้น (หมายความว่า หากข้อมูลที่กรอกผิดพลาด ให้ผู้สมัคร กรอกข้อมูลมาใหม่ได้เลย)
*** หรือประสงค์ขอแก้ไขข้อมูล แจ้งได้ที่ ผู้ติดต่อประสานงานของงานประชุมนั้นๆ

 * ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4374 Email : CPE.PHARMCMU@gmail.com
 
ระบบการลงทะเบียนมีปัญหา กรุณาติดต่อ : rossukon.t@cmu.ac.th  call. 0-539-4433-9 (รสสุคนธ์  สุขสบาย)