หมวดหมู่ >> ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2561

หัวข้องานประชุม : การบริบาลเภสัชกรรมสู่ความเป็นเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Diseases)
ข้อมูลการชำระเงิน >> ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ ชื่อบัญชี ศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 521-0-61422-0

*** ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบข้อมูลชื่อ และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ(ศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม โทรศัพท์ 053-941515 Email: pctccmu@gmail.com)
 รายชื่อ เภสัชกร
ลำดับที
รายชื่อผู้ลงทะเบีย()น
ที่ยู่สำหรับออกใบเสร็จ(ตรวจสอบให้ถูกต้องเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ)
สถานะ (ยืนยัน=ชำระเงินแล้ว /รอยืนยัน)
1
    นางสาว   กชญดา     โกศลสิทธิ์
โรงพยาบาลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา   
ยืนยันการชำระเงิน
2
    นางสาว   กชพร     จันทรโอ
รพ.ยโสธร 26 ถนนแจ้งสนิท ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร 35000.   
ยืนยันการชำระเงิน
3
    นางสาว   กนกพร     นามปรีดา
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000   
ยืนยันการชำระเงิน
4
    นางสาว   กนกพร     ด่านศักดิ์ชัย
โรงพยาบาลบรบือ 151 ม.3 ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130   
ยืนยันการชำระเงิน
5
    นางสาว   กนกวรรณ     จ้ายประเสริฐ
โรงพยาบาลวังโป่ง เลขที่ 116 ม.3 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240   
ยืนยันการชำระเงิน
6
    นางสาว   กนกอร     ศรีภูมิ
400 รพ ปากช่องนานา ถ มิตรภาพ ต ปากช่อง อ ปากช่อง นครราชสีมา 30130   
ยืนยันการชำระเงิน
7
    ภญ.   กมลชนก     บุญมาก
โรงพยาบาลภูผาม่าน 39 ม. 1 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น   
ยืนยันการชำระเงิน
8
    นางสาว   กรรณิกา     กิ่งเกษ
โรงพยาบาลปราสาท เลขที่ 602 หมู่ 2 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์   
ยืนยันการชำระเงิน
9
    นางสาว   กรรณิกา     บุตรสาร
โรงพยาบาลปาย เลขที่ 111 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130   
ยืนยันการชำระเงิน
10
    นางสาว   กรรณิการ์     ศรีธัญรัตน์
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.มหาราชนครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
ยืนยันการชำระเงิน
11
    นาย   กฤต     ปฐมวัฒนศักดิ์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครปฐม เลขที่ 196 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000   
ยืนยันการชำระเงิน
12
    นาย   กฤต     พัฒนานันท์
251 หมู่ 4 โรงพยาบาลแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140   
ยืนยันการชำระเงิน
13
    นาย   กฤตธี     กาวิละ
ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ไชยปราการ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320   
ยืนยันการชำระเงิน
14
    นางสาว   กฤษฎา     ไชยกำบัง
283 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ถ.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000   
ยืนยันการชำระเงิน
15
    นางสาว   กัญจน์กมล     ญาณวโร
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก   
ยืนยันการชำระเงิน
16
    นางสาว   กัลชนิกา     ยศยิ่ง
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 11 หมู่ 9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270   
ยืนยันการชำระเงิน
17
    นางสาว   กาญจนา     หวังต่อผล
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000   
ยืนยันการชำระเงิน
18
    ภญ.   กาญจนา     ปัญญา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
19
    นางสาว   กาญจนาวดี     พรหมกสิกร
โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
20
    นาง   กิตติพร     ธเนศเศรษฐ์
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ถนนช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
ยืนยันการชำระเงิน
21
    นาย   กีรกุล     ติงสะ
692 ถนนโชคชัย-เดชอุดม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์   
ยืนยันการชำระเงิน
22
    ภญ.   กุลภัสสร์     รัศมีมณฑล
โรงพยาบาลหาดใหญ่ 182 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   
ยืนยันการชำระเงิน
23
    นางสาว   กุลวรางค์     กรณ์แก้ว
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 653 ม.8 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130   
ยืนยันการชำระเงิน
24
    นางสาว   คุณัญญา     สาธุเม
โรงพยาบาลชลประทาน เลชที่ 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120   
ยืนยันการชำระเงิน
25
    นางสาว   จงกนพรรณ     คำตานุวงศ์
โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง 62 ม.5 ตำบลน้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130   
ยืนยันการชำระเงิน
26
    นางสาว   จนัญญา     ธนาบูรณ์
โรงพยาบาลเมืองพัทยา เลขที่ 261/40 หมู่ 10 ซอยบัวขาว ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150   
ยืนยันการชำระเงิน
27
    นาย   จักรพงษ์     จันทร์จอม
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 199 หมู่ .12 ตำบล พิชัย อำเภอเมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000   
ยืนยันการชำระเงิน
28
    ภก.   จักรพันธ์     กล้ากรกิจ
โรงพยาบาลมวกเหล็ก 419 ม.9 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180   
ยืนยันการชำระเงิน
29
    ภญ.   จันจิรา     มาละเสาร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
30
    พันเอกพิเศษหญิง   จันทร์ทิพย์     เชาวน์ไกลวงศ์
โรงพยาบาลค่ายกาวิละ 285 ต.วัดเกต อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000   
ยืนยันการชำระเงิน
31
    นาย   จิตติณรงค์     ฦาชา
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 99 ม.18 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140   
ยืนยันการชำระเงิน
32
    นาย   จิตปรีดี     ธัญญะภูมิ
โรงพยาบาลซับใหญ่ ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130   
ยืนยันการชำระเงิน
33
    นางสาว   จินตรา     กองอิ้ม
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร ต. พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130   
ยืนยันการชำระเงิน
34
    ภญ.   จิรวรรณ     ขาวแก้ว
โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ   
ยืนยันการชำระเงิน
35
    นางสาว   จิราวรรณ     สันติเสวี
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพนม ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000   
ยืนยันการชำระเงิน
36
    ภญ.   จิริสุดา     วรพาสน์
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 56 หมู่2 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000   
ยืนยันการชำระเงิน
37
    ภญ.   จุฑามาศ     วรเดชากุล
โรงพยาบาลไชยา 380/2 ถ.รักษ์นรกิจ ม.1 ต.ตลาด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110   
ยืนยันการชำระเงิน
38
    ภญ.   จุฑารัตน์     ธนะ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
39
    นางสาว   ชนากานต์     อนุรักษ์ธงไชย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เลขที่ 709 หมู่ 7 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000   
ยืนยันการชำระเงิน
40
    นางสาว   ชลลดา     รูปประดิษฐ์
รพ.กระทุ่มแบน เลขที่450/4 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110   
ยืนยันการชำระเงิน
41
    ภก.   ชวลิต     พัฒนกุล
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 237 ถ.พิทักษ์ชาติ ต.ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000   
ยืนยันการชำระเงิน
42
    ภญ.   ชัชฎาภรณ์     เสนเจริญ
รพ.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
43
    นาย   ชัชวาลย์     บุญลับ
โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จัหวัดปทุมธานี   
ยืนยันการชำระเงิน
44
    นาย   ชาญยุทธ     พลางวัน
โรงพยาบาลน้ำโสม เลขที่ 6 หมู่ 1 ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210   
ยืนยันการชำระเงิน
45
    พันตรีหญิง   ชาริยา     เพชรอักษร
โรงพยาบาลค่ายกาวิละ 285 ต.วัดเกต อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 5000   
ยืนยันการชำระเงิน
46
    ภญ.   ชิดชนก     พัฒนจินดากุล
โรงพยาบาลพระปกเกล้า 38 ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี   
ยืนยันการชำระเงิน
47
    นาย   ชินวัฒน์     เฮนะเกษตร
โรงพยาบาลบ้านตาขุน 74 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 84230   
ยืนยันการชำระเงิน
48
    ภญ.   ชุตินันท์     ไชโย
รพ. ชลบุรี 69 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี   
ยืนยันการชำระเงิน
49
    นาย   ฐปนนท์     ทนันชัย
โรงพยาบาลแม่สอด 175/16 ถนนศรีพานิช ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110   
ยืนยันการชำระเงิน
50
    นางสาว   ฐิติชญา     อุดมรัตน์
ฝ่ายเภสัชกรรม รพ. สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   
ยืนยันการชำระเงิน
51
    นาย   ณฐกร     ผ่องศรีสุข
โรงพยาบาลตากฟ้า 59 หมู่ 1 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190   
ยืนยันการชำระเงิน
52
    ภก.   ณฐชนนท์     ทองพงษ์เนียม
บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด 111/5 หมู่ 13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000   
ยืนยันการชำระเงิน
53
    นางสาว   ณหทัย     ตรีศาสตร์
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถนน มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002   
ยืนยันการชำระเงิน
54
    ภญ.   ณัชชา     ไชยวุฒิ
บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด 111/5 หมู่ 13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000   
ยืนยันการชำระเงิน
55
    ภญ.   ณัฏฐณิชา     รุ่นแสง
โรงพยาบาลไชยา 380/2 ถ.รักษ์นรกิจ ม.1 ต.ตลาด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110   
ยืนยันการชำระเงิน
56
    ภญ.   ณัฐนันท์     ผ่านสวัสดิ์
681 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ / คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   
ยืนยันการชำระเงิน
57
    นาย   ณัฐพล     นนท์สกุล
รพ.พระนารายณ์มหาราช ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000   
ยืนยันการชำระเงิน
58
    นาย   ณัฐพล     วงศ์เวียงกาญจน์
งานการแพทย์และเภสัชกรรม ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
59
    นาย   ณัฐวุฒิ     นาคอก
โรงพยาบาลมัญจาคีรี อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น   
ยืนยันการชำระเงิน
60
    ภญ.   ณัฐสิรี     โรจน์พุทธิกุล
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
61
    นางสาว   ณัฐสุดา     นุชรุ่งเรือง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า 180 หมู่ 1 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120   
ยืนยันการชำระเงิน
62
    นางสาว   ณัทญา     ตันฑนะเทวินทร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ   
ยืนยันการชำระเงิน
63
    นางสาว   ณัทนิชาภา     เจือนาค
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 708 ถ.ประสิทธิ์พัฒนา ต.แม่กลอง อ.เมือง   
ยืนยันการชำระเงิน
64
    นางสาว   ณิชาภัทร     แสนโสดา
แผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
65
    นางสาว   ดวงใจ     แซงภูเขียว
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 149 หมู่ 4 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110   
ยืนยันการชำระเงิน
66
    นางสาว   ดุษฎาภรณ์     วิสาพรม
โรงพยาบาลน้ำยืน 234 ม.7 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260   
ยืนยันการชำระเงิน
67
    นางสาว   ตรีชฎา     คนเที่ยง
รพ.ป่าซาง 46 ม.7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120   
ยืนยันการชำระเงิน
68
    ภก.   ถนอม     ขาวแก้ว
โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ   
ยืนยันการชำระเงิน
69
    นางสาว   ถิรตา     จิรกุลกนก
โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1500 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร   
ยืนยันการชำระเงิน
70
    ภญ.   ทรงภรณ์     ศิริเลิศตระกูล
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
71
    นางสาว   ทรงเสริม     คุตชิตา
โรงพยาบาลสังขะ เลขที่ 700 หมู่ 1 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150   
ยืนยันการชำระเงิน
72
    นาย   ทอง     บุญยศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000   
ยืนยันการชำระเงิน
73
    นางสาว   ทิพยเนตร     เกศไตรทิพย์
โรงพยาบาลกำแพงแสน 47หมู่ 4 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140   
ยืนยันการชำระเงิน
74
    ภญ.   ทิพย์นภา     จารุจิตมณีกุล
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 36 และ 37 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ เลขที่ 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500   
ยืนยันการชำระเงิน
75
    นาง   ธนกาญจน์     เรืองศรีธัญกิจ
โรงพยาบาลไพศาลี 700 หมู่ 8 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ. นครสวรรค์ 60220   
ยืนยันการชำระเงิน
76
    ภญ.   ธนภรณ์     วงศ์นาวา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000   
ยืนยันการชำระเงิน
77
    นางสาว   ธนัชพร     ชูโชติ
โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
78
    ภญ.   ธนาภรณ์     แก่นภูเขียว
โรงพยาบาลลำสนธิ 79 หมู่ 11 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190   
ยืนยันการชำระเงิน
79
    นางสาว   ธนาภา     แก่นภูเขียว
โรงพยาบาลโคกเจริญ 111 ม.2 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250   
ยืนยันการชำระเงิน
80
    ภญ.   ธัญญาพร     สุริยไพฑูรย์
โรงพยาบาล หาดใหญ่ 182 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   
ยืนยันการชำระเงิน
81
    ภญ.   ธันยานี     พิมสารี
รพ.นครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
82
    นางสาว   ธิดารัตน์     เรืองโพธิ์
โรงพยาบาลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150   
ยืนยันการชำระเงิน
83
    ภญ.   ธิติกานต์     ศุภศรี
83/4 โรงพยาบาลบ้านนาสาร ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120   
ยืนยันการชำระเงิน
84
    ภญ.   ธีรดา     แต้โสตถิกุล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม   
ยืนยันการชำระเงิน
85
    นาย   ธีรพร     เมฆพัฒน์
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย เลขที่ 1 หมู่ 8 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย   
ยืนยันการชำระเงิน
86
    นาย   ธีร์ธวัช     รัตนวรวิเศษ
รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ที่อยู่ 99 ม.5 ต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 30230   
ยืนยันการชำระเงิน
87
    นางสาว   นฎา     แผ่วสูงเนิน
16/2 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000   
ยืนยันการชำระเงิน
88
    ภญ.   นภสร     มาลีเลศ
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 198 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000   
ยืนยันการชำระเงิน
89
    นางสาว   นภัฐสภรณ์     นันท์พรภพ
โรงพยาบาลสรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150   
ยืนยันการชำระเงิน
90
    ภก.   นภัสสร์วรัญ     ธรรมาธิกรณ์ชัย
โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก กลุ่มงานเภสัชกรรม เลขที่ 90 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000   
ยืนยันการชำระเงิน
91
    ภญ.   นภารัตน์     ดางสูงเนิน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ. มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000   
ยืนยันการชำระเงิน
92
    ภญ.   นรนาถฐา     จันทร์แสง
203 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000   
ยืนยันการชำระเงิน
93
    นางสาว   นริศรา     มานาค
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เลขที่ 283 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองจ.สระแก้ว 27000   
ยืนยันการชำระเงิน
94
    นาย   นฤนาท     ตันวาณิชกุล
โรงพยาบาลกุดบาก 249 หมู่ 1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180   
ยืนยันการชำระเงิน
95
    นางสาว   นฤมล     บุญสรรค์
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี   
ยืนยันการชำระเงิน
96
    นางสาว   นฤมล     สะสมทรัพย์
โรงพยาบาลฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
97
    ภญ.   นลินอร     คูอาริยะกุล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
98
    ภก.   นักขัต     เสาร์ทอง
โรงพยาบาลแม่สาย เลขที่ 101 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130   
ยืนยันการชำระเงิน
99
    ภญ.   นันทพร     ใจเที่ยง
โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 700 ม.2 ถ.บรรพตพิสัย-โพทะเล ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180   
ยืนยันการชำระเงิน
100
    ภญ.   นันทพร     ผิวขาว
โรงพยาบาลบ้านผือ ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี   
ยืนยันการชำระเงิน
101
    นาย   นัยชน     พูลภักดี
30/2 โรงพยาบาลหัวหิน ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์   
ยืนยันการชำระเงิน
102
    นางสาว   นาตยา     หวังนิรัติศัย
รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000   
ยืนยันการชำระเงิน
103
    นางสาว   น้ำฝน     ปิยะตระกูล
โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
104
    นาย   นิธิพัทธ์     พัตตาสิงห์
รพ.ดอยสะเก็ด ตำบล ลวงเหนือ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220   
ยืนยันการชำระเงิน
105
    ภญ.   นิภา     แก้วโกมล
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
106
    ภญ.   นิภาวรรณ     อุดมเพ็ชร
โรงพยาบาลแม่สอด 175/16 ถนนศรีพานิช ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110   
ยืนยันการชำระเงิน
107
    ภญ.   นิรมล     ศรีสุข
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
108
    ภญ.   นิลุบล     สุนทรา
โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 270 หมู่ 7 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110   
ยืนยันการชำระเงิน
109
    ภญ.   บวรฉัตร     ณะคำปา
โรงพยาบาลแม่อาย 191 หมู่ 8 ตำบล มะลิกา อำเภอ แม่อาย   
ยืนยันการชำระเงิน
110
    ภญ.   บุญธิดา     เสรีพงษ์
รพ.บ้านนาสาร 83/4 ถ.คลองหา ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี   
ยืนยันการชำระเงิน
111
    ภญ.   บุษบง     อาษากิจ
โรงพยาบาลพบพระ เลขที่ 245 หมู่ 2 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160   
ยืนยันการชำระเงิน
112
    นางสาว   บุษราพร     มูลเขียน
โรงพยาบาลพิชัย 139 หมู่1 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์   
ยืนยันการชำระเงิน
113
    นางสาว   ปดิรดา     ศรสียน
โรงพยาบาลนายูง 204 หมู่ 10 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380   
ยืนยันการชำระเงิน
114
    นางสาว   ปภัชาภร     กฤธนาพัฒน์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาล มุกดาหาร อ เมือง จ มุกดาหาร 49000   
ยืนยันการชำระเงิน
115
    นางสาว   ประภาพร     คำเหมือง
โรงพยาบาลจุน 7 ม.7 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150   
ยืนยันการชำระเงิน
116
    ภญ.   ปราญชลี     ศรีศฤงคาร
โรงพยาบาลสนามชัยเขต 590/1 หมู่ 4 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160   
ยืนยันการชำระเงิน
117
    ภญ.   ปริญญาพร     ดีนาน
153 ม.6 ถ.ธนะวิถี ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120   
ยืนยันการชำระเงิน
118
    ภญ.   ปริรัตน์     คนสูง
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
119
    นางสาว   ปรีชญา     เรืองฤทธิ์กูล
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถนน มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002   
ยืนยันการชำระเงิน
120
    ภญ.   ปวิดา     หอมสุวรรณ
รพ.นครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
121
    ภญ.   ปวีณา     เวชเฟื่อง
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
122
    ภญ.   ปัญญาพร     ศรีเมือง
โรงพยาบาลเอกชล1 68/3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000   
ยืนยันการชำระเงิน
123
    นางสาว   ปัทมา     วรรณทอง
โรงพยาบาลประทาย เลขที่ 5 หมู่ 13 ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180   
ยืนยันการชำระเงิน
124
    นางสาว   ปาจรีย์     สีเขียว
104 ม.5 ต. สามง่าม อ. สามง่าม จ.พิจิตร   
ยืนยันการชำระเงิน
125
    ภญ.   ปารดา     นนทกุลวิวัฒน์
โรงพยาบาลอ่างทอง เลขที่ 3 ถ.เทศบาล 6 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000   
ยืนยันการชำระเงิน
126
    ภญ.   ปาริฉัตร     ภูประสิทธิ์
รพ.กระทุ่มแบน เลขที่450/4 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110   
ยืนยันการชำระเงิน
127
    ภญ.   ปิยธิดา     วงศ์ไชยา
133 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000   
ยืนยันการชำระเงิน
128
    ภญ.   ปิยธิดา     แต่เจริญกุล
รพ.นครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
129
    นางสาว   ปิยนุช     วรฉัตร
สถาบันประสาทวิทยา 312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
130
    นางสาว   ปิยพร     พงศ์ชนะ
182 รพศ.หาดใหญ่ ก.เภสัชกรรม (ห้องยานอก) ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
ยืนยันการชำระเงิน
131
    นางสาว   ปิยะนัฐ     ไทยปิยะ
รพ.สมุทรปราการ ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270   
ยืนยันการชำระเงิน
132
    ภญ.   ปิยะพร     สุวรรณราช
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
133
    ภก.   พงศ์เทพ     ทอเตี้ย
โรงพยาบาลแม่สรวย 108 หมู่ 13 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัด เชียงราย 57180   
ยืนยันการชำระเงิน
134
    นางสาว   พจมาลย์     ตรีธรรมกุล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ตำบล ท่าบ่อ อำเภอ ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110   
ยืนยันการชำระเงิน
135
    นางสาว   พนารัตน์     สิงห์คำ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000   
ยืนยันการชำระเงิน
136
    นางสาว   พนิดา     ชมบริสุทธิ์
โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 299 หมู่13 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู   
ยืนยันการชำระเงิน
137
    นางสาว   พรชนก     ใจสว่าง
โรงพยาบาลเกาะสมุย เลขที่ 61 หมู่ 1 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140   
ยืนยันการชำระเงิน
138
    ภญ.   พรนลัท     เกตุแก้ว
โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
139
    นางสาว   พรประภา     ภิกขุวาโย
โรงพยาบาลระยอง 138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000   
ยืนยันการชำระเงิน
140
    นางสาว   พรพันธ์     เฉลิมรัมย์
รพ.ภูสิงห์ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ   
ยืนยันการชำระเงิน
141
    นางสาว   พรพิมล     นาสุริวงค์
โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4   
ยืนยันการชำระเงิน
142
    ภญ.   พรรณพิศา     นันตาวัง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
143
    นางสาว   พรรณี     เศษศรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เลขที่ 283 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองจ.สระแก้ว 27000   
ยืนยันการชำระเงิน
144
    ภญ.   พรวิไล     อารยพิทยา
111 ม. 7 โรงพยาบาลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110   
ยืนยันการชำระเงิน
145
    นางสาว   พราวรวี     พลอัครวัตน์
ฝ่ายเภสัชกรรม รพ. สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่   
ยืนยันการชำระเงิน
146
    นาย   พลธรา     วิชากุล
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 36 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330   
ยืนยันการชำระเงิน
147
    นางสาว   พัชราภรณ์     อนวัชมงคล
โรงพยาบาลขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000   
ยืนยันการชำระเงิน
148
    ภญ.   พัชราภรณ์     บุญสูง
โรงพยาบาลร้องกวาง 323 หมู่ 6 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่   
ยืนยันการชำระเงิน
149
    ภญ.   พัชราภรณ์     คุณูปถัมภ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
150
    นางสาว   พัชรี     ค้ำชู
โรงพยาบาลระยอง 138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000   
ยืนยันการชำระเงิน
151
    ภญ.   พัณนิดา     ดวงพันธ์
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
152
    นางสาว   พิชชาภรณ์     บัวแก้ว
โรงพยาบาลศรีรัตนะ ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240   
ยืนยันการชำระเงิน
153
    นางสาว   พิชญา     มหานิล
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลบ้านหมี่ 139 ถนนประชาอุทิศ ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110   
ยืนยันการชำระเงิน
154
    นางสาว   พิชญา     วรรณสุทธิ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เลขที่ 161 หมู่ 13 ถ.หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110   
ยืนยันการชำระเงิน
155
    นางสาว   พิชญา     วรจักร์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีสะเกษ 859 ถ.กสิกรรม ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000   
ยืนยันการชำระเงิน
156
    นางสาว   พิชญ์สินี     ศรีแสง
โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม 41 ม.7 ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180   
ยืนยันการชำระเงิน
157
    ภญ.   พิชามญชุ์     มาลัยวงค์
203 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000   
ยืนยันการชำระเงิน
158
    นางสาว   พิมพ์กานต์     ราชวงษ์
โรงพยาบาลหนองบัวแดง 431 ม.16 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210   
ยืนยันการชำระเงิน
159
    นางสาว   พิมพ์ชนก     ทรัพย์สุพรรณ
โรงพยาบาลด่านช้าง 94 หมู่ 1 ถนนด่านช้าง-สามชุก ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี 72180   
ยืนยันการชำระเงิน
160
    นาง   พิรุณรัตน์     เพ็งจันทร์
212 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ถ. แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ. เมือง จ.อุบลราชธานี   
ยืนยันการชำระเงิน
161
    ภก.   พิษณุ     แสงรัตน์
รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ 1039 ถ.สถานพยาบาล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000   
ยืนยันการชำระเงิน
162
    นางสาว   พีระยา     หวังชูผล
โรงพยาบาลเกาะสมุย เลขที่ 61 หมู่ 1 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140   
ยืนยันการชำระเงิน
163
    ภก.   พุทธา     เจริญพงศ์อนันต์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
164
    นางสาว   ภัทรนุช     รุจิรวรรธน์
โรงพยาบาลโนนไทย 707 ม.1 ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา   
ยืนยันการชำระเงิน
165
    ภญ.   ภัทรพรรณ     ภูโทถ้ำ
โรงพยาบาลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์   
ยืนยันการชำระเงิน
166
    ภก.   ภัทรพล     เพียรชนะ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150   
ยืนยันการชำระเงิน
167
    นางสาว   ภัทราทิพย์     แสงดี
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 32/7 หมู่12 ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000   
ยืนยันการชำระเงิน
168
    นางสาว   ภัทราพร     อรรคฮาตสี
โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4   
ยืนยันการชำระเงิน
169
    นางสาว   ภัทราภรณ์     คุณทรัพย์
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000   
ยืนยันการชำระเงิน
170
    ภญ.   ภาวนา     ใจระวัง
โรงพยาบาลเชียงแสน 104 ม.2 ต. เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150   
ยืนยันการชำระเงิน
171
    นางสาว   ภิรดี     จันทร์ธีระวงศ์
รพ.ขาณุวรลักษบุรี 340 ม.2 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร   
ยืนยันการชำระเงิน
172
    นางสาว   ภิศณา     เลิศเรืองปัญญา
โรงพยาบาลสันทราย 201 หมู่ 11 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290   
ยืนยันการชำระเงิน
173
    นาย   ภูมิวศิษฏ์     วงษา
โรงพยาบาลสว่างวีรวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี   
ยืนยันการชำระเงิน
174
    นางสาว   มณิสรา     ลีลาพัฒนาพาณิชย์
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 199 หมู่ที่ 13 ถ.วศวงค์ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000   
ยืนยันการชำระเงิน
175
    นางสาว   มลฤทัย     ทรัพย์เพิ่ม
โรงพยาบาลบางบ่อ ฝ่ายเภสัชกรรม 89 หมู่ 1 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560   
ยืนยันการชำระเงิน
176
    นางสาว   มัทนียา     ภู่เกษร
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000   
ยืนยันการชำระเงิน
177
    ภญ.   มาลินี     วงศ์นาวา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000   
ยืนยันการชำระเงิน
178
    ภก.   ยศพร     โพพิธพิพิธ
โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
179
    นางสาว   รจนา     ดอกรัก
โรงพยาบาลนางรอง เลขที่ 692 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110   
ยืนยันการชำระเงิน
180
    ภก.   รณวัฒน์     ปุงไธสง
211 รพ.ค่ายสุรนารี ถ.พิบูลย์ละเอียด ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000   
ยืนยันการชำระเงิน
181
    ภญ.   รวิวรรณ     ใจจา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
182
    นาง   รังสิมา นิโลบล     อิ่มเอิบ
ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ รพ.รามาธิบดี 270 ถ พระราม 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
183
    นาย   รัชภูมิ     เมืองแก้ว
บริษัทโนวาตีส (ประเทศไทย) จำกัด 689 อาคารภิรัช ทาวน์เวอร์แอ๊ดเอ็มควาเทียร์ ชั้น 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ   
ยืนยันการชำระเงิน
184
    นาย   รัฐกรณ์     ดอนลาดลี
456 หมู่ที่ 6 โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000   
ยืนยันการชำระเงิน
185
    ภญ.   รัตนาพร     ใหญ่สูง
โรงพยาบาลคอนสาร 137 หมู่ 5 ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ   
ยืนยันการชำระเงิน
186
    นาย   ราชัยวิทย์     เลาหะกุล
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 176 หมู่ 3 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160   
ยืนยันการชำระเงิน
187
    นางสาว   ลลิตา     ทาหน่อทอง
โรงพยาบาลลำพูน 177 หมู่ 11 ถนน จามเทวี ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000   
ยืนยันการชำระเงิน
188
    นางสาว   วนาลี     จารุรักษ์ชโลบล
โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
189
    นาง   วนิดา     นรินทร์
รพ. คลองหลวง 30 หมู่ 7 ต.คลองหก อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120   
ยืนยันการชำระเงิน
190
    นางสาว   วนิดา     ชาติกุล
โรงพยาบาลหนองบัว 265/5 หมู่ 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110   
ยืนยันการชำระเงิน
191
    นางสาว   วรรณภา     หินวิเศษ
ฝ่ายเภสัชกรรม ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต. ในเมือง อ. เมือง จ.ขอนแก่น   
ยืนยันการชำระเงิน
192
    นางสาว   วราพรรณ     ภักดีวงษ์
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด 301 หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150   
ยืนยันการชำระเงิน
193
    ภญ.   วริสสาร์     กอบเพ็ชรหยก
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 36 และ 37 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ เลขที่ 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500   
ยืนยันการชำระเงิน
194
    นางสาว   วลาชิณี     แสงนาค
165 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ถนนบางลี่ หนองวัลย์เปรียง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110   
ยืนยันการชำระเงิน
195
    ภญ.   วันวิสา     งานดี
โรงพยาบาลท่าสองยาง เลขที่ 357 ม. 1 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150   
ยืนยันการชำระเงิน
196
    นางสาว   วิชญาดา     ศรีกุล
Santen (Thailand) Co., Ltd. Heasd office 689 Bhiraj Tower, 22nd Floor, Unit no. 2207-2209, Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110   
ยืนยันการชำระเงิน
197
    นาย   วิชัย     ลิขสิทธิ์ดำรงกุล
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตำบล บ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000   
ยืนยันการชำระเงิน
198
    ภก.   วิชาญ     ปลื้มชัยภูมิ
โรงพยาบาลชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ   
ยืนยันการชำระเงิน
199
    นาง   วิชุฎา     เฮียงจันทร์
นางวิชุฎา เฮียงจันทร์ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบล หนองหงส์ อำเภอ ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช   
ยืนยันการชำระเงิน
200
    นาย   วิทธวัช     ลูกจันทร์
โรงพยาบาลคลองท่อม 79 หมู่9 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120   
ยืนยันการชำระเงิน
201
    ภญ.   วิภาทิพย์     นิธีปานสืบเชื้อ
รพ.ปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมือง ปทุมธานี 12000   
ยืนยันการชำระเงิน
202
    นางสาว   วิมล     เกษสัมมะ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก   
ยืนยันการชำระเงิน
203
    ภญ.   วิริยา     ศุภประสิทธิ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150   
ยืนยันการชำระเงิน
204
    นาย   วิวัฒน์     ตั้งสถิตเกียรติ์
โรงพยาบาลปทุมธานี เลขที่ 7 ถ.ปทุม-ลาดหลุมแก้ว ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000   
ยืนยันการชำระเงิน
205
    นาย   วิศรุต     ศิริลำปาง
โรงพยาบาลดอยเต่า เลขที่ 105 หมู่ 3 ต. ท่าเดื่อ อ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
206
    ผศ.ดร.ภก.   วิเชียร     ลีลาสง่าลักษณ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง นครปฐม 73000   
ยืนยันการชำระเงิน
207
    นาย   วีระพงค์     ชูสุวรรณ
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 56 ม.2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000   
ยืนยันการชำระเงิน
208
    นาย   วุฒิศักดิ์     พุฒศรี
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลพล เลขที่ 215 ถนนมิตรภาพ ต. เมืองพล อ. พล จ. ขอนแก่น 40120   
ยืนยันการชำระเงิน
209
    ภญ.   ศดานันท์     ภิญโญ
โรงพยาบาลเสนา 51 ม.1 ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110   
ยืนยันการชำระเงิน
210
    ภก.   ศรายุทธ     เทศรพีเมธาวีนำชัย
693 ม 1 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ต ปะหลาน อ พยัคฆภูมิพิสัย จ มหาสารคาม 44110   
ยืนยันการชำระเงิน
211
    ภญ.   ศริณญา     ทับสุวรรณ
โรงพยาบาลชาติตระการ 112 ม. 5 ต. ป่าแดง อ. ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170   
ยืนยันการชำระเงิน
212
    ภญ.   ศรีวตรี     ชาวสามทอง
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 681 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300   
ยืนยันการชำระเงิน
213
    นางสาว   ศศินารถ     เจนจัดการ
โรงพยาบาลแก่งหางแมว 3 ม.22 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160   
ยืนยันการชำระเงิน
214
    นางสาว   ศศิพร     ทาป้อม
โรงพยาบาลชุมแสง 150 หมู่.3 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120   
ยืนยันการชำระเงิน
215
    ภญ.   ศิรประภา     วริกูล
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 153 ตำบลเขาพระ อำเภอ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120   
ยืนยันการชำระเงิน
216
    นาย   ศิรปรัชญ์     จำปาหอม
709 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ถนนบึงกาฬ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000   
ยืนยันการชำระเงิน
217
    นางสาว   ศิรภัสสร     อินทบุตร
รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700   
ยืนยันการชำระเงิน
218
    นางสาว   ศิรินทร์     อะฏะวินทร์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครปฐม เลขที่ 196 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000   
ยืนยันการชำระเงิน
219
    นางสาว   ศิริภรณ์     หอทอง
โรงพยาบาลหนองหาน 378 หมู่ 6 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130   
ยืนยันการชำระเงิน
220
    นางสาว   ศิริวัฒนา     ปวงคำ
โรงพยาบาลระยอง 138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง   
ยืนยันการชำระเงิน
221
    ภก.   ศิวพงษ์     ศิริมาศรังษี
โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม เลขที่ 392 หมู่ 4 ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 30350   
ยืนยันการชำระเงิน
222
    ภญ.   ศิวพร     มิตรรัก
ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 681 ถนนสามเสน แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม. 10300   
ยืนยันการชำระเงิน
223
    นางสาว   ศิวภา     บุญกมลสวัสดิ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระราม 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
224
    ภญ.   ศิวาพร     บุญวงค์
โรงพยาบาลรัตนบุรี 150 ม.8 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130   
ยืนยันการชำระเงิน
225
    ภญ.   ศุญาภัทร     โกนจอหอ
โรงพยาบาล โนนแดง ต.โนนแดง อ.โนนแดง จังหวัด นครราชสีมา 30360   
ยืนยันการชำระเงิน
226
    นาง   ศุภธิดา     กำเนิดศุภผล
สถาบันโรคทรวงอก ฝ่ายเภสัชกรรม 74 ถนน ติวานนท์ ตำบล บางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000   
ยืนยันการชำระเงิน
227
    นางสาว   ศุภลักษ์     จิ๋วใจธรรม
โรงพยาบาลบึงสามพัน 333 หมู่ 9 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์   
ยืนยันการชำระเงิน
228
    ภก.   ศุภวัฒน์     อิ่มเจริญ
โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 48 ม.10 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140   
ยืนยันการชำระเงิน
229
    นางสาว   สกาวรัตน์     ดงเขตต์
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 48 หมู่ 3 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160   
ยืนยันการชำระเงิน
230
    ภญ.   สกุล     วรากรพิพัฒน์
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ลาดยาว ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์   
ยืนยันการชำระเงิน
231
    นาง   สนธยา     ภักดีบุรี
โรงพยาบาลสามร้อยยอด 51 ม.6 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์   
ยืนยันการชำระเงิน
232
    ภญ.   สภาวัลย์     อภิชาติตรากูล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
233
    นาย   สมศักดิ์     ศานติเธียร
ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์ รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา ถ.เจิมจอมพล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   
ยืนยันการชำระเงิน
234
    นาย   สรคมน์     วัชราภินชัย
42 ม.9 ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลปาดังเบซาร์ โรงพยาบาลปาดังเบซ.าร์ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240   
ยืนยันการชำระเงิน
235
    นาย   สราวุธ     กุลศัตยาภิรมย์
138 โรงพยาบาลระยอง ฝ่ายเภสัชกรรม ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน ถนนสุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000   
ยืนยันการชำระเงิน
236
    นางสาว   สวรรยา     ปิ่นประทีป
บริษัท เอ.เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330   
ยืนยันการชำระเงิน
237
    นาย   สสิพงศ์     กลางเมือง
รพ.พระนั่งเกล้า 91 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
ยืนยันการชำระเงิน
238
    ภญ.   สาธิดา     แจ้งเจริญ
โรงพยาบาลรามาธิบดีี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
239
    ภญ.   สายพิณ     สุนทรไพร
โรงพยาบาลแม่สะเรียง 74 หมู่1 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน   
ยืนยันการชำระเงิน
240
    ภญ.   สาริศา     กระจัด
โรงพยาบาลปะทิว ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร   
ยืนยันการชำระเงิน
241
    ภญ.   สิริจันทร์มา     จันทบุตร
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 550 ม.1 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000   
ยืนยันการชำระเงิน
242
    นางสาว   สิริรัฐ     สิริชูสินวงศ์
Santen (Thailand) Co., Ltd. Head Office 689 Bhiraj Tower, 22nd Floor, Unit no. 2207-2209, Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110   
ยืนยันการชำระเงิน
243
    นางสาว   สิริลักษณ์     โตวรานนท์
โรงพยาบาลพุทธชินราช ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000   
ยืนยันการชำระเงิน
244
    นางสาว   สิริวรรณ     พรรณวงษ์
700 หมู่ 17 โรงพยาบาลกาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์   
ยืนยันการชำระเงิน
245
    ภญ.   สุจิตรา     ยิ่งยงค์
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 198 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000   
ยืนยันการชำระเงิน
246
    นางสาว   สุชิตา     สุภาวิลัย
โรงพยาบาลมะขาม 253 ม.1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150   
ยืนยันการชำระเงิน
247
    ภญ.   สุดาวดี     เจริญสุข
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
248
    ภญ.   สุธนี     อุ่นปัญโญ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
249
    ภญ.   สุธิดา     ศิรินาม
รพ กบินทร์บุรี ต กบินทร์ อ กบินทร์บุรี จ ปราจีนบุรี 25110   
ยืนยันการชำระเงิน
250
    นางสาว   สุธีรา     ทาระพันธ์
รพ.ทรายมูล เลขที่ 100 หมู่ 14 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 35170   
ยืนยันการชำระเงิน
251
    นางสาว   สุนิษา     ธุระพันธ์
โรงพยาบาลโพนพิสัย 77 ม.3 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120   
ยืนยันการชำระเงิน
252
    นางสาว   สุปราณี     ทองศรี
รพ.พระนั่งเกล้า 91 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
ยืนยันการชำระเงิน
253
    นางสาว   สุพรรณิการ์     กิจสวัสดิ์ไพบูลย์
โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
254
    นางสาว   สุพัตรา     พัฒนจารีต
ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 270 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
255
    ภญ.   สุพัตรา     พาณิชย์
งานจ่ายยาผู้ป่วยนอก ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี   
ยืนยันการชำระเงิน
256
    นาย   สุริยา     แก้วภูมิแห่
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000   
ยืนยันการชำระเงิน
257
    ภญ.   สุรีพร     เพ็ชรนิล
รพ.ศรีบุญเรือง 106 หมู่ 7 ถนน ไสยราษฎร์บูรณะ ต.เมืองใหม่ อ. ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180   
ยืนยันการชำระเงิน
258
    นางสาว   สุรีรัตน์     ด้วงเต๊ะ
135 ม.1 โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160   
ยืนยันการชำระเงิน
259
    นางสาว   หนึ่งฤทัย     พวงกระโทก
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เลขที่ 49 ถนนช้างเผือก ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000   
ยืนยันการชำระเงิน
260
    นางสาว   อภิญญา     บุรีศรีตานนท์
โรงพยาบาลบางบัวทอง เลขที่4 หมู่3 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี   
ยืนยันการชำระเงิน
261
    นางสาว   อภิญญา     ชื่นวัฒนกุลชัย
โรงพยาบาลโพธาราม เลขที่ 29 ถนนขนานทางรถไฟ ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120   
ยืนยันการชำระเงิน
262
    นางสาว   อรจิตรา     จันทร์ตระกูล
โรงพยาบาลท่าปลา 139 หมู่ 1 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา ่จ.อุตรดิตถ์ 53150   
ยืนยันการชำระเงิน
263
    นางสาว   อรวรรณ     ประเมทะโก
โรงพยาบาลวาปีปทุม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม   
ยืนยันการชำระเงิน
264
    นางสาว   อรวรรณ     ภัทรวิมลไชย
โรงพยาบาลเลย 32/1 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000   
ยืนยันการชำระเงิน
265
    นางสาว   อรสา     ศรีทองอินทร์
โรงพยาบาลสามพราน(วัดไร่ขิง) เลขที่ 11/1 หมู่ 1 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210   
ยืนยันการชำระเงิน
266
    นาง   อรอนงค์     ใช้ศรีทอง
โรงพยาบาลบางบัวทอง 4 หมู่ 3 ต. โสนลอย อ. บางบัวทอง จ.นนทบุรี   
ยืนยันการชำระเงิน
267
    นางสาว   อรุณสวย     เมืองชื่น
โรงพยาบาลอุ้มผาง 159 หมู่ 1 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170   
ยืนยันการชำระเงิน
268
    นางสาว   อวัสดา     สุขเกษม
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 38 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000   
ยืนยันการชำระเงิน
269
    นางสาว   อัจฉนาถ     เมืองเจริญ
โรงพยาบาลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
ยืนยันการชำระเงิน
270
    นางสาว   อัญชัญ     สุขสวัสดิ์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 32/7 หมู่12 ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000   
ยืนยันการชำระเงิน
271
    ภก.   อัฐกฤตย์     อุ่นแก้ว
โรงพยาบาลขุนยวม 455 ถนนกริชสุวรรณ ม.1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.เเม่ฮ่องสอน 58140   
ยืนยันการชำระเงิน
272
    ภญ.   อัศวินี     วรพาสน์
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 56 หมู่2 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000   
ยืนยันการชำระเงิน
273
    นางสาว   อานิตยา     พวงมณี
โรงพยาบาลโคกสำโรง 54/15 ม.5 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120   
ยืนยันการชำระเงิน
274
    นางสาว   อาภัสนี     ช่วยประคอง
โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระราม 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
275
    นางสาว   อารยา     อัตภิญโญ
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700   
ยืนยันการชำระเงิน
276
    นาย   อำพรชัย     โฉมงาม
โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
277
    ภญ.   อินทนิน     ไพศาลสุขะกุล
แผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
278
    นางสาว   อุมาพร     อาจมูลลา
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000   
ยืนยันการชำระเงิน
279
    นาง   อุไร     สินสมบุญ
โรงพยาบาลห้วยเม็ก 155 หมู่ 4 ถนนฮ่องฮี-กระนวน ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170   
ยืนยันการชำระเงิน
280
    ภญ.   ฮานาเอะ     สกุลปั้นทรัพย์
133 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000   
ยืนยันการชำระเงิน
281
    นาง   เกศริน     ชูปัญญาเลิศ
โรงพยาบาลขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000   
ยืนยันการชำระเงิน
282
    ภญ.   เกษริน     ภูบรรทัด
4 หมู่ 2 รพ.ด่านขุนทด ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา   
ยืนยันการชำระเงิน
283
    นางสาว   เฑียรงาม     เหลาราช
โรงพยาบาลเลิดสิน สังกัดกรมการแพทย์   
ยืนยันการชำระเงิน
284
    ภญ.   เทพินทร์     ประพฤกษ์ศัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
285
    นางสาว   เนตรนภา     ผัดดี
โรงพยาบาลเทิง146 หมู่20 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160   
ยืนยันการชำระเงิน
286
    ภญ.   เนาวรัตน์     ชูรัชฏ์ศิริกุล
โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว 784 หมู่ 2 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร   
ยืนยันการชำระเงิน
287
    นางสาว   เมธินี     เจียมจับเล่ห์
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน รพ.บำเหน็จณรงค์ 217 หมู่ 21 ถ.สุรนารายณ์ ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160   
ยืนยันการชำระเงิน
288
    นาย   เรืองศิริ     ศรีธัญรัตน์
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.มหาราชนครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
ยืนยันการชำระเงิน
289
    ภก.   เศรษฐกรณ์     รักษ์ธนภัคศิริ
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
290
    ภญ.   เสาวคนธ์     บุญชัยแสน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
291
    นางสาว   เสาวนีย์     สาสนอ่ำ
รพ เขาคิชฌกูฎ 100 หมู่ 10 ต.พลวง อ. เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี 22210   
ยืนยันการชำระเงิน
292
    นางสาว   เอื้อมพร     ศิริเขตกร
รพ.อุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี   
ยืนยันการชำระเงิน
293
    นาง   แก้วกูล     กล่อมจิตต์
โรงพยาบาลสมุทรปราการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานคุ้มครองผู้บริโภค 71 ถ.จักกะพาก ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270   
ยืนยันการชำระเงิน
294
    นางสาว   แพรวจิต     ฤทธิ์ไธสง
โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ 555 ม.1 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120   
ยืนยันการชำระเงิน
295
    นาย   โสภณ     สุพรรณบัฏ
โรงพยาบาลพิจิตร 136 ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000   
ยืนยันการชำระเงิน
296
    นางสาว   ไพลิน     อินทรีย์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   
ยืนยันการชำระเงิน

* การชำระเงิน ผู้สมัครดูข้อมูลในส่วน การชำระเงิน ของงานประชุมนั้นๆ และแจ้งการชำระเงินในระบบ แจ้งชำระเงิน  เท่านั้น
** หากข้อมูลการสมัครซ้ำกัน ทางเราจะเลือกเอาข้อมูลล่าสุดเท่านั้น (หมายความว่า หากข้อมูลที่กรอกผิดพลาด ให้ผู้สมัคร กรอกข้อมูลมาใหม่ได้เลย)
*** หรือประสงค์ขอแก้ไขข้อมูล แจ้งได้ที่ ผู้ติดต่อประสานงานของงานประชุมนั้นๆ

 * ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4374 Email : CPE.PHARMCMU@gmail.com
 
ระบบการลงทะเบียนมีปัญหา กรุณาติดต่อ : rossukon.t@cmu.ac.th  call. 0-539-4433-9 (รสสุคนธ์  สุขสบาย)