หมวดหมู่ >> ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2561

หัวข้องานประชุม : Advanced Data Analysis for Pharmaceutical Research
ข้อมูลการชำระเงิน >> ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ ชื่อบัญชี งานเครือข่ายวิชาการ เลขที่บัญชี 521-0-32958-5

*** ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบข้อมูลชื่อ และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ(ภญ.พัชราวัลย์ มีศิลป์ Tel: 0866733447 Line ID: Rx473188 E-mail: patcharawan.meesilp@gmail.com)
 รายชื่อ เภสัชกร
ลำดับที
รายชื่อผู้ลงทะเบีย()น
ที่ยู่สำหรับออกใบเสร็จ(ตรวจสอบให้ถูกต้องเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ)
สถานะ (ยืนยัน=ชำระเงินแล้ว /รอยืนยัน)
1
    ภก.   กฤษณ์     สุขนันทร์ธะ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา   
ยืนยันการชำระเงิน
2
    ผศ.ดร.ภญ.   กุลธิดา     ไชยจินดา
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร 99 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000   
ยืนยันการชำระเงิน
3
    ภญ.   จุฑามาศ     อนุสรณ์ธีระกุล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เลขที่108 ถนนศรีจันทร์, ตำบลในเมือง, อำเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000   
ยืนยันการชำระเงิน
4
    ภญ.   ชญานิษฐ์     รัตนมณี
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 69 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000   
ยืนยันการชำระเงิน
5
    ภญ.   ณิช     รัตนชูเอก
-   
ยืนยันการชำระเงิน
6
    ภญ.   ณิชารีย์     อินทร์ประสิทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม6 เขตราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
7
    นาย   พิสิษฐ์     หรือสมบูรณ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   
ยืนยันการชำระเงิน
8
    ภญ.   ภาวินี     ติวงค์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่   
ยืนยันการชำระเงิน
9
    นางสาว   รษิกา     อัครกรณ์กุล
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 298 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130   
ยืนยันการชำระเงิน
10
    ภญ.   วนิดา     พุ่มไพศาลชัย
โรงพยาบาสวนปรุง ถนน ช่างหล่อ อ.เมืองเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100   
ยืนยันการชำระเงิน
11
    ภญ.   วรรณพร     วัฒนะวงษ์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 34000   
ยืนยันการชำระเงิน
12
    นางสาว   วัลลีย์     มิตรมโนชัย
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 182 ม.7 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
13
    ภญ.   วิมลพรรณ     จันทร์หอม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
14
    ภญ.   ศุลักษณ์     สุนทรส
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 69 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000   
ยืนยันการชำระเงิน
15
    ภก.   สาธิต     เจริญพงศ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
16
    ภญ.   สุธาสินี     ศรีสร้อย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร   
ยืนยันการชำระเงิน
17
    ภญ.   อนุตรา     ฆังตระกูล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
18
    นางสาว   อรนุช     แจ่มดี
11/1 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000   
ยืนยันการชำระเงิน
19
    นางสาว   เนาวรัตน์     ทิพย์อุทัย
บริษัทพรอส ฟาร์มา จำกัด 821 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10230   
ยืนยันการชำระเงิน

* การชำระเงิน ผู้สมัครดูข้อมูลในส่วน การชำระเงิน ของงานประชุมนั้นๆ และแจ้งการชำระเงินในระบบ แจ้งชำระเงิน  เท่านั้น
** หากข้อมูลการสมัครซ้ำกัน ทางเราจะเลือกเอาข้อมูลล่าสุดเท่านั้น (หมายความว่า หากข้อมูลที่กรอกผิดพลาด ให้ผู้สมัคร กรอกข้อมูลมาใหม่ได้เลย)
*** หรือประสงค์ขอแก้ไขข้อมูล แจ้งได้ที่ ผู้ติดต่อประสานงานของงานประชุมนั้นๆ

 * ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4374 Email : CPE.PHARMCMU@gmail.com
 
ระบบการลงทะเบียนมีปัญหา กรุณาติดต่อ : rossukon.t@cmu.ac.th  call. 0-539-4433-9 (รสสุคนธ์  สุขสบาย)