หมวดหมู่ >> ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2561

หัวข้องานประชุม : Qualitative Methodology for Primary Care Research and Development การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อการวิจัยและพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมปฐมภูมิ
ข้อมูลการชำระเงิน >> ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ ชื่อบัญชี งานเครือข่ายวิชาการ เลขที่บัญชี 521-0-32958-5

*** ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบข้อมูลชื่อ และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ(นางสาวจตุพร สุวรรณกิจ โทรศัพท์ 0873118087 Line ID : bee_pharm)
 รายชื่อ เภสัชกร
ลำดับที
รายชื่อผู้ลงทะเบีย()น
ที่ยู่สำหรับออกใบเสร็จ(ตรวจสอบให้ถูกต้องเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ)
สถานะ (ยืนยัน=ชำระเงินแล้ว /รอยืนยัน)
1
    นางสาว    หทัยรัตน์        หมื่นยุทธ
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 11/1 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี   
ยืนยันการชำระเงิน
2
    นางสาว   กฤติกา     ช่วยบำรุง
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เลขที่ 91 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จ.นนทบุรี   
ยืนยันการชำระเงิน
3
    ภญ.   กัญญามาส     จีนอนันต์
โรงพยาบาลชุมแพ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น   
ยืนยันการชำระเงิน
4
    นาง   กัณฑิมา     เรืองแสน
โรงพยาบาลนาตาล ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี   
ยืนยันการชำระเงิน
5
    ผศ.ดร.ภญ.   กุลธิดา     ไชยจินดา
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร 99 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก   
ยืนยันการชำระเงิน
6
    ภญ.   กุศลิน     การะหงษ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
7
    นางสาว   ขวัญชีวา     ธรรมสโรช
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลฯ 11 หมู่ 9 ตำบล ช่าง เคิ่ ง อำเภอ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270   
ยืนยันการชำระเงิน
8
    นางสาว   ขวัญใจ     วสุสิริกุล
รพ.ชลบุรี (กลุ่มงานเภสัชกรรม) 69 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี   
ยืนยันการชำระเงิน
9
    นาย   จักรพงค์     มัชฌิมาภิโร
รพ.สวนสราญรมย์ 298 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี 84130   
ยืนยันการชำระเงิน
10
    นาง   จามจุรี     ราชแวง
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลย ถนน มลิวรรณ ตำบล กุดป่อง อำเภอ เมือง จังหวัด เลย 42000   
ยืนยันการชำระเงิน
11
    นาย   จิตรภณ       จักรวาฬ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200     
ยืนยันการชำระเงิน
12
    นางสาว   จิรวรรณ     แสงรัศมี
โรงพยาบาลตรอน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140   
ยืนยันการชำระเงิน
13
    นาย   จิรวัฒน์     สุวรรณกิจ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เลขที่ 90 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก   
ยืนยันการชำระเงิน
14
    นางสาว   จุฑารัตน์     ธีระทานันท์
140 ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี   
ยืนยันการชำระเงิน
15
    นางสาว   ชนิดา     เชื้อกุลา
โรงพยาบาลมุกดาหาร เลขที่24 ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จ.มุกดาหาร   
ยืนยันการชำระเงิน
16
    นาย   ชัยพร     จินะการ
โรงพยาบาลแม่ระมาด 251 ม.4 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140   
ยืนยันการชำระเงิน
17
    นาย   ชัยสิทธิ์     ฤทธิทิศ
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ   
ยืนยันการชำระเงิน
18
    นางสาว   ชโนรัช     สุวรรณเวทิน
โรงพยาบาลสันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
19
    นางสาว   ฐิติพร     ไพรัตนากร
รพ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
20
    นางสาว   ฑัณฑิกา     ศรสูงเนิน
รพ.สันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
21
    นางสาว   ณัฐตะวัน     คงโฉลง
89 ม.1 กม.27 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ   
ยืนยันการชำระเงิน
22
    นาย   ณัฐภัทร     เทพเสรี
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200     
ยืนยันการชำระเงิน
23
    นางสาว   ดวงแก้ว     อังกูรสิทธิ์
โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1500 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000   
ยืนยันการชำระเงิน
24
    นางสาว   ทัตยา     ขุนแผ้ว
โรงพยาบาลราชวิถี ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
25
    นางสาว   ธาดารัตน์     พลชัย
โรงพยาบาลระยอง 138 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000   
ยืนยันการชำระเงิน
26
    ภญ.   ธารินี     ศรีศักดิ์นอก
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม   
ยืนยันการชำระเงิน
27
    ภก.   นพดล     เทียมศักดิ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
28
    นางสาว   นรีรัตน์     สารจันทร์
โรงพยาบาลชุมแพ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น   
ยืนยันการชำระเงิน
29
    ภก.   นวเรศ     เหลืองใส
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน และงานคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลสุขสำราญ 57/2 หมู่ 5 จ.ระนอง   
ยืนยันการชำระเงิน
30
    นางสาว   นันทนา     บุตรจันทร์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000   
ยืนยันการชำระเงิน
31
    นาย   นันทพงศ์     เถื่อนยืนยงค์
โรงพยาบาลฝาง เลขที่ 30 ม.4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110   
ยืนยันการชำระเงิน
32
    นางสาว   นุจรินทร์     กราบคำ
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อ. เมือง จ.เชียงราย   
ยืนยันการชำระเงิน
33
    ภก.   ประกาศิต     มหาวงศ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
34
    นาง   ปฤทัย     เกษร
โรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
35
    นาย   ปาริวรรต     ผดุงอรรถ
โรงพยาบาลโพธาราม เลขที่ 29 ถนนขนานทางรถไฟ ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120   
ยืนยันการชำระเงิน
36
    ภญ.   ผกาวรรณ     บุญมา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
37
    ภญ.   พัฒน์นรี     ใจแน่
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   
ยืนยันการชำระเงิน
38
    นาย   พิทยา        แต้ศิริ
งานเภสัชกรรม รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น   
ยืนยันการชำระเงิน
39
    ภญ.   พิไลวรรณ     สุวรรณชื่น
โรงพยาบาลราชวิถี ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
40
    ภญ.   มยุรี     สร้อยศรีสวัสดิ์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120   
ยืนยันการชำระเงิน
41
    นางสาว   มะลิวัลย์     สมขำ
กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชนและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร   
ยืนยันการชำระเงิน
42
    นางสาว   รัชนีกร     ตาเสน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำตก ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน   
ยืนยันการชำระเงิน
43
    นาย   รัสมี     งามหอม
โรงพยาบาลยโสธร 26 หมู่ 7 ถนนแจ้งสนิท ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร   
ยืนยันการชำระเงิน
44
    ภญ.   รุ่งนภา     ไชยสุ
โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี ต. หมากแข้ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000   
ยืนยันการชำระเงิน
45
    ภก.   ฤทธิรงค์     ทองออน
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ 456 หมู่6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว   
ยืนยันการชำระเงิน
46
    ภก.   วทัญญู     ประยูรหงษ์
โรงพยาบาลพิมาย 138 ม.15 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา   
ยืนยันการชำระเงิน
47
    นางสาว   วรรณพร     อิ่มผ่อง
โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฎ 100 หมู่ 10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี   
ยืนยันการชำระเงิน
48
    นาย   วริน     บุญฤทธิ์
124/1 โรงพยาบาลสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์   
ยืนยันการชำระเงิน
49
    นาง   วิภาพร     อุตมะ
โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน 165 หมู่ 4 ถ.ปัทถมานนท์ ต. หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180   
ยืนยันการชำระเงิน
50
    นาง   ศิริพร     ชุ่มมณี
รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 193 หมู่ 13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110   
ยืนยันการชำระเงิน
51
    นาง   ศิริมา     จันทะนาม
กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จ.สกลนคร   
ยืนยันการชำระเงิน
52
    ภญ.   ศิวพร     ประเสริฐสุข
โรงพยาบาลขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น   
ยืนยันการชำระเงิน
53
    นางสาว   ษมาวีร์     ดอนปัน
โรงพยาบาลจอมทอง 259 หมู่ 2 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่ 50160   
ยืนยันการชำระเงิน
54
    นาง   สาวิตรี     ทรงศิลป์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 255หมู่6ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย42000   
ยืนยันการชำระเงิน
55
    นางสาว   สิริกร     โชติสิริกูล
196 ถนนเทศา ตำบล พระปฐมเจดีย์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครปฐม 73000   
ยืนยันการชำระเงิน
56
    ภก.   สิริวัฒน์     สุวัฒนปรีดา
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพ   
ยืนยันการชำระเงิน
57
    นาง   สุกานดา     รังษี
โรงพยาบาลพิชัย 139 ม.1 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120   
ยืนยันการชำระเงิน
58
    ภญ.   สุนีย์     กราบทอง
กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 49 ถ. ช้างเผือก ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000   
ยืนยันการชำระเงิน
59
    ภญ.   สุพรรษา     เชื้อทน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เลขที่ 182 หมู่ 7 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
60
    นาง   สุภาภรณ์     เอมแย้ม
โรงพยาบาลแม่วาง ตำบล บ้านกาด อำเภอ แม่วาง เชียงใหม่ 50360   
ยืนยันการชำระเงิน
61
    นางสาว   สุวิมล     บุญประเสริฐ
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170   
ยืนยันการชำระเงิน
62
    นางสาว   สุวิษา     ณ บุญหลง
โรงพยาบาลลี้ 111 หมู่ 7 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110   
ยืนยันการชำระเงิน
63
    ภก.   องอาจ     กันตีมูล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
64
    นาย   อนล     สุจริตธุระการ
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 472 ไทรบุรี เมืองสงขลา จ.สงขลา   
ยืนยันการชำระเงิน
65
    นาย   อภินันท์     สิงห์ขัน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
66
    นางสาว   อภิรดี     อภิวัฒน์นากร
38 รพ.อุตรดิตถ์ ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์   
ยืนยันการชำระเงิน
67
    นางสาว   อรณี     วาสนาพิตรานนท์
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 708 ถนนประสิทธิ์พัฒนา ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม   
ยืนยันการชำระเงิน
68
    ภญ.   อรัญญา     มูลงาม
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก   
ยืนยันการชำระเงิน
69
    ภญ.   อังศิยา     ไชยศรี
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   
ยืนยันการชำระเงิน
70
    ภญ.   อัจฉรา     พิไลสมบูรณ์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลระยอง เลขที่ 138 ต.ท่าประดู่ ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000   
ยืนยันการชำระเงิน
71
    นาง   อัจฉรียา     อภัยสูงเนิน
โรงพยาบาลปทุมรัตต์ อ. ปทุมรัตต์ จ. ร้อยเอ็ด   
ยืนยันการชำระเงิน
72
    ภญ.   อัทธยา     พิจอมบุตร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
73
    ภญ.   อาศิรา     ภูศรีดาว
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000   
ยืนยันการชำระเงิน
74
    นาย   ฮาเซ็ม     จานิ
โรงพยาบาลสุไหงปาดี เลขที่ 306 ม.1 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส   
ยืนยันการชำระเงิน
75
    นางสาว   เกศรา     ยศประสิทธิ์
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จ.ลำปาง   
ยืนยันการชำระเงิน
76
    ภก.   เกียพร     สุดธนาพันธ์
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
77
    นางสาว   เสาวนีย์     ทวีโชคทรัพย์สิน
โรงพยาบาลสมุทรปราการ 71 ถนนจักกะพาก ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270   
ยืนยันการชำระเงิน
78
    ภญ.   แสงระวี     บุญมา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
79
    นางสาว   โสภิดา     ไชยชนะ
โรงพยาบาลแม่สอด 175/16 ถนนศรีพานิช ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัด ตาก 63110   
ยืนยันการชำระเงิน
80
    นางสาว   โสภิต     ก่อพูนศิลป
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เลขที่ 91 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จ.นนทบุรี   
ยืนยันการชำระเงิน

* การชำระเงิน ผู้สมัครดูข้อมูลในส่วน การชำระเงิน ของงานประชุมนั้นๆ และแจ้งการชำระเงินในระบบ แจ้งชำระเงิน  เท่านั้น
** หากข้อมูลการสมัครซ้ำกัน ทางเราจะเลือกเอาข้อมูลล่าสุดเท่านั้น (หมายความว่า หากข้อมูลที่กรอกผิดพลาด ให้ผู้สมัคร กรอกข้อมูลมาใหม่ได้เลย)
*** หรือประสงค์ขอแก้ไขข้อมูล แจ้งได้ที่ ผู้ติดต่อประสานงานของงานประชุมนั้นๆ

 * ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4374 Email : CPE.PHARMCMU@gmail.com
 
ระบบการลงทะเบียนมีปัญหา กรุณาติดต่อ : rossukon.t@cmu.ac.th  call. 0-539-4433-9 (รสสุคนธ์  สุขสบาย)