หมวดหมู่ >> ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2561

หัวข้องานประชุม : Thai Traditional Medicine, Integrative Medicine and the Products (การแพทย์แผนไทย การแพทย์ผสมผสาน และผลิตภัณฑ์ที่ใช้)
ข้อมูลการชำระเงิน >> ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ ชื่อบัญชี งานเครือข่ายวิชาการ เลขที่บัญชี 521-0-32957-7

*** ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบข้อมูลชื่อ และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ(ภญ.พัชราวัลย์ มีศิลป์ Tel: 0866733447 Line ID: Rx473188 E-mail: patcharawan.meesilp@gmail.com)
 รายชื่อ เภสัชกร
ลำดับที
รายชื่อผู้ลงทะเบีย()น
ที่ยู่สำหรับออกใบเสร็จ(ตรวจสอบให้ถูกต้องเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ)
สถานะ (ยืนยัน=ชำระเงินแล้ว /รอยืนยัน)
1
    นางสาว   กนกอร     คำบุตดา
โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000   
ยืนยันการชำระเงิน
2
    ผศ.ดร.ภญ.   กุลธิดา     ไชยจินดา
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร 99 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก   
ยืนยันการชำระเงิน
3
    นางสาว   กุลภัสสร์     พฤกษะวัน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 111 หมู่ 7 ถนนอุดรดำริห์ ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก   
ยืนยันการชำระเงิน
4
    นาง   จงจินต์     สุวภาพ
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ตำบล ตลาด. อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร. 74110   
ยืนยันการชำระเงิน
5
    นางสาว   จริยา     ประวิทย์ธนา
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี   
ยืนยันการชำระเงิน
6
    นางสาว   จารุพร     สาริกขา
รพ.สวนสราญรมย์ 298 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130   
ยืนยันการชำระเงิน
7
    ภญ.   จิรัฐิ์ติกาล     เรือนใจแก่น
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
8
    นาย   จุมพล     จิตการค้า
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 11/1 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000   
ยืนยันการชำระเงิน
9
    นาง   ชนม์สวัสดิ์     เดือนแจ่ม
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก   
ยืนยันการชำระเงิน
10
    นางสาว   ชลวรรณ     เถื่อนวิถี
โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ 100 ม.10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210   
ยืนยันการชำระเงิน
11
    ภก.   ชวลิต     ไฝ่ฝน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
12
    นาง   ชุติธนา     ภัทรทิวานนท์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 859 ถ.กสิกรรม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ   
ยืนยันการชำระเงิน
13
    นางสาว   ณภัทร     อินทจักร์
201 หมู่11 โรงพยาบาลสันทราย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
14
    ภญ.   ณัฏฐิกา     วิรัตินันท์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 184 หมู่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000   
ยืนยันการชำระเงิน
15
    นาย   ณัฐวุฒิ     แก้วพร
โรงพยาบาลพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์ 53120   
ยืนยันการชำระเงิน
16
    นางสาว   ณิชกานต์     ภีระคำ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130   
ยืนยันการชำระเงิน
17
    นางสาว   ดนัยา     ชนะชัยวิบูลวัฒน์
60 หมู่7 โรงพยาบาลท่าวุ้ง ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150   
ยืนยันการชำระเงิน
18
    นางสาว   ดรุวรรณ     คลังศรี
โรงพยาบาลวังเจ้า ต. เชียงทอง อ. วังเจ้า จ. ตาก   
ยืนยันการชำระเงิน
19
    ภญ.   ดาริกา     พรึงลำภู
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
20
    นาง   ดุษฎี     ธรรมเจริญ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี   
ยืนยันการชำระเงิน
21
    นางสาว   ทสมาพร     สุขวัฒนาสินิทธิ์
เลขที่ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม   
ยืนยันการชำระเงิน
22
    นางสาว   ทิพย์วิภา     แสงแพง
โรงพยาบาลจัตุรัส 9 หมู่ 7 ต.หนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จ.ชัยภูมิ   
ยืนยันการชำระเงิน
23
    ภญ.   ทิวารัตน์     อินปั๋นแก้ว
โรงพยาบาลลำพูน ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน   
ยืนยันการชำระเงิน
24
    ภญ.   ธิดารัตน์     นฤมิตมนตรี
โรงพยาบาลสังขะ 700 หมู่ 1 ถ.สาธร ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150   
ยืนยันการชำระเงิน
25
    ภญ.   ธิดารัตน์     ประดิษฐ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
26
    นาย   ธิติวัฒน์     ขุนศรี
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 812 หมู่ 13 ถนน ร่อนพิบูลย์ - เขาชุมทอง ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130   
ยืนยันการชำระเงิน
27
    นาง   นฤมล     อุทัยศรี
โรงพยาบาลแม่แตง เลขที่300 หมู่7 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง เชียงใหม่ 50150   
ยืนยันการชำระเงิน
28
    นางสาว   นัทธ์ปวีร์     อดทน
โรงพยาบาลโพนพิสัย เลขที่ 77 หมู่ 3 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120   
ยืนยันการชำระเงิน
29
    นางสาว   นันทนา     ตั้งสมคิด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร   
ยืนยันการชำระเงิน
30
    นาง   นารีรัตน์     อรรคมุต
สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ถ.ภักดีอนุสรณ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี   
ยืนยันการชำระเงิน
31
    นาย   นิคม     สิทธิไกรพงษ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร   
ยืนยันการชำระเงิน
32
    ภญ.   นิศารัตน์     จันทาพูน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 122 ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ หมู่4 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000   
ยืนยันการชำระเงิน
33
      บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด     (สาขาที่ 00002) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105534120052
73/4 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110   
ยืนยันการชำระเงิน
34
    ภญ.   บุปผา     ศิริประภัสสร์
กลุ่มงานเภสัชกรรม, โรงพยาบาลเลย, ถ. มลิวรรณ, ต.กุดป่อง, อ.เมือง จ.เลย   
ยืนยันการชำระเงิน
35
    นาง   บุษบากร     จำปาเงิน
188/9 ซอยแจ้งวัฒนะ14 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210   
ยืนยันการชำระเงิน
36
    นาย   ปฏิภาณ     ภูโสภา
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 10/1 ถนนหน้าสถานี อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000   
ยืนยันการชำระเงิน
37
    ภญ.   ประกาย     นาคะวงค์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   
ยืนยันการชำระเงิน
38
    นางสาว   ประวีณสุดา     ลอออุดมพงศ์
โรงพยาบาลชลบุรี 69หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000   
ยืนยันการชำระเงิน
39
    ภญ.   ปราณี     แสงรอด
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
40
    นางสาว   ปาณิสรา     ภัทรปรัชญากุล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 204/16 ตำบลบ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190   
ยืนยันการชำระเงิน
41
    นางสาว   ปานฝัน     เลาะวิธี
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
42
    นางสาว   ปิยธิดา     ชุมสงค์
โรงพยาบาลบ้านไผ่ 718 ม.3 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110   
ยืนยันการชำระเงิน
43
    นาย   ปิยะ     สิริปัญญาฌาน
โรงพยาบาลชลบุรี 69 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000   
ยืนยันการชำระเงิน
44
    ภญ.   ปิยะธิดา     เลิศประเสริฐ
รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี   
ยืนยันการชำระเงิน
45
    ภญ.   ปิยะนาถ     เชื้อนาค
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000   
ยืนยันการชำระเงิน
46
    ภญ.   ผกากรอง     ขวัญข้าว
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 32/7 หมู่ 12 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลท่าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี   
ยืนยันการชำระเงิน
47
    นางสาว   ผกาวรรณ     ธรรมใจ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เลขที่ 90 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000   
ยืนยันการชำระเงิน
48
    ภญ.   พรนับพัน     ปันตี
โรงพยาบาลแม่อาย 191 ม.8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280   
ยืนยันการชำระเงิน
49
    นางสาว   พัดชา     หลิมวัฒนา
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
50
    ภญ.   พันธ์วิรา     เวยสาร
รพ.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290   
ยืนยันการชำระเงิน
51
    นางสาว   พิมพ์รดา     ช่างสุวรรณ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย   
ยืนยันการชำระเงิน
52
    นาย   ภาณุพงษ์     ถวาย
125 หมู่7 โรงพยาบาลโนนดินแดง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260   
ยืนยันการชำระเงิน
53
    ภก.   ภีรพัฒน์     ชนกกำชัย
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก   
ยืนยันการชำระเงิน
54
    นาย   มณฑล     วิบูลย์ศิริกุล
โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ 17 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130   
ยืนยันการชำระเงิน
55
    นางสาว   มิ่งขวัญ     จองชัย
โรงพยาบาลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น   
ยืนยันการชำระเงิน
56
    ภญ.   รศนา     ธนะธิพานนท์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
57
    ภญ.   รักชนก     สงทาน
โรงพยาบาลระยอง เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000   
ยืนยันการชำระเงิน
58
    นาง   รุ่งวิภา     สวนสี
251 ม.4 รพ.แม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก   
ยืนยันการชำระเงิน
59
    ภญ.   รุจิดา     วิไลรัตน์
โรงงานเภสัชกรรมทหาร 183 ซอยตรีมิตร ถ.พระราม4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพ 10110   
ยืนยันการชำระเงิน
60
    นางสาว   วรนาถ     บุญกันทะ
โรงพยาบาลจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
61
    นางสาว   วราภรณ์     มีเทียน
โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน 165 หมู่ 4 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180   
ยืนยันการชำระเงิน
62
    ภญ.   วริทยา     ดีพร้อม
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.มหาราชนครราชสีมา 49 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000   
ยืนยันการชำระเงิน
63
    ภญ.   วัฒนลักษณ์     วิมลใย
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300   
ยืนยันการชำระเงิน
64
    ภญ.   วันทนิตย์     ตั้งคณานันท์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เลขที่5 ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จ.ภูเก็ต 83000   
ยืนยันการชำระเงิน
65
    นาย   วุฒิพงษ์     ทาเปี้ย
โรงพยาบาลท่าสองยาง 357 หมู่ 1 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก   
ยืนยันการชำระเงิน
66
    นางสาว   ศศิธร     สุขไพบูลย์
โรงพยาบาลอัมพวา 43/1 ม.7 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม   
ยืนยันการชำระเงิน
67
    นางสาว   ศิวศิลป์     บุญคง
150 หมู่ 8 ถนนศรีรัตน์ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130   
ยืนยันการชำระเงิน
68
    ภญ.   สรินยา     จุลศรีไกวัล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
69
    ภญ.   สาวิตรี     ดิษฐพินิจ
โรงพยาบาลอานันทมหิดล 35 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี   
ยืนยันการชำระเงิน
70
    ภญ.   สุจิตรา     พิทักษ์
โรงพยาบาลดอยหล่อ 511 หมู่ 25 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160   
ยืนยันการชำระเงิน
71
    นางสาว   สุณิสา     สังข์หล่อ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000   
ยืนยันการชำระเงิน
72
    นาย   สุทธิ     วิบูลย์วัฒนกิจ
โรงพยาบาลพยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครวรรค์   
ยืนยันการชำระเงิน
73
    ภญ.   สุธีรา     วัชระดิษย์
โรงงานเภสัชกรรมทหาร 183 ซอยตรีมิตร ถ.พระราม4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพ 10110   
ยืนยันการชำระเงิน
74
    นางสาว   สุนันทา     หล่อพงศ์ไพบูลย์
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี   
ยืนยันการชำระเงิน
75
    ภญ.   สุพรรณษา     ร่วมสุข
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลขที่681 ถนน สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม 10300   
ยืนยันการชำระเงิน
76
    นาย   สุรศักดิ์     สวนทอง
โรงพยาบาลสามเงา ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130   
ยืนยันการชำระเงิน
77
    นาย   สุรินทร์     ศรีวรรัตน์
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 91 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี   
ยืนยันการชำระเงิน
78
    ภญ.   สุวัฒนา     พาจะโปะ
104 หมู่ 9 รพ.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240   
ยืนยันการชำระเงิน
79
    ภญ.   หทัยรัตน์     โคตรสมพงษ์
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
ยืนยันการชำระเงิน
80
    ภก.   อนุชิต     ปลาทอง
รพ.อู่ทอง 220 ม15 ต.จรเข้สามพัน อ. อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี   
ยืนยันการชำระเงิน
81
    นาย   อนุรักษ์     ยศวิมลโสภา
รพ.บ้านเขว้า 800 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ   
ยืนยันการชำระเงิน
82
    นาย   อภิชัย     วรภัทรชัย
โรงพยาบาลสิงห์บุรี ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี   
ยืนยันการชำระเงิน
83
    นาย   อภิชาติ     ลายทอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 7 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000   
ยืนยันการชำระเงิน
84
    นางสาว   อภิวรรณ     อินท์บุตร
291 หมู่ 6 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000   
ยืนยันการชำระเงิน
85
    ภญ.   อัจฉรา     ท้าวลา
ร.พ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ต. ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี   
ยืนยันการชำระเงิน
86
    นาง   อัจฉรา     รักษ์วรรณวงศ์
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลนครพิงค์   
ยืนยันการชำระเงิน
87
    นางสาว   อาสาฬา     เชาวน์เจริญ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 32/7 หมู่12 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000   
ยืนยันการชำระเงิน
88
    ภญ.   เกตุอนิตย์สา     เส็นสมมาตร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เลขที่ 18 ถนนยาตราสวัสดี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000   
ยืนยันการชำระเงิน
89
    ภญ.   เจนจิรา     เจ๊ะสมอเจ๊ะ
106 ม.1 ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160   
ยืนยันการชำระเงิน
90
    นาง   เจนวรา     พิสิฐศุภมิตร
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 196 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
91
    นาย   เฉลิมพล     ส้มแก้ว
โรงพยาบาลชนแดน เลขที่415 ม.7 ต.ชนแดน อ. ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150   
ยืนยันการชำระเงิน
92
    ภญ.   เดือนแก้ว     ขุนศรี
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 8000   
ยืนยันการชำระเงิน
93
    นางสาว   เนตรชนก     เจียงสืบชาติวีระ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131   
ยืนยันการชำระเงิน
94
    ภญ.   เบญจพร     เกษรพรหม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
95
    นางสาว   เบญจวรรณ     พูนธนานิวัฒน์กุล
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 91 ถ.เทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000   
ยืนยันการชำระเงิน
96
    ภญ.   เพชรา     สุทธิวิเศษชัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
97
    ภญ.   เพียงจันทร์     ศรีชัยวัตย์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
98
    ภญ.   เมธาวี     ศรีชัยวิทย์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
99
    ภญ.   เมธิวรรณ     วิรุฬห์ธนวงศ์
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลขที่681 ถนน สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม 10300   
ยืนยันการชำระเงิน
100
    ภญ.   เรณู     อุทธิยัง
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่ 182 หมู่ 7 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180   
ยืนยันการชำระเงิน
101
    นางสาว   แคทรียา     อาษานอก
โรงพยาบาลคง 2 หมู่ 16 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260   
ยืนยันการชำระเงิน
102
    ภญ.   โรสนา     เตมียชาติ
โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน

* การชำระเงิน ผู้สมัครดูข้อมูลในส่วน การชำระเงิน ของงานประชุมนั้นๆ และแจ้งการชำระเงินในระบบ แจ้งชำระเงิน  เท่านั้น
** หากข้อมูลการสมัครซ้ำกัน ทางเราจะเลือกเอาข้อมูลล่าสุดเท่านั้น (หมายความว่า หากข้อมูลที่กรอกผิดพลาด ให้ผู้สมัคร กรอกข้อมูลมาใหม่ได้เลย)
*** หรือประสงค์ขอแก้ไขข้อมูล แจ้งได้ที่ ผู้ติดต่อประสานงานของงานประชุมนั้นๆ

 * ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4374 Email : CPE.PHARMCMU@gmail.com
 
ระบบการลงทะเบียนมีปัญหา กรุณาติดต่อ : rossukon.t@cmu.ac.th  call. 0-539-4433-9 (รสสุคนธ์  สุขสบาย)