หมวดหมู่ >> ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2561

หัวข้องานประชุม : New Trend and Approach in Pharmaceutical Care (แนวทางและการจัดการใหม่ในการบริบาลทางเภสัชกรรม)
ข้อมูลการชำระเงิน >> ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ ชื่อบัญชี งานเครือข่ายวิชาการ เลขที่บัญชี 521-0-32957-7

*** ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบข้อมูลชื่อ และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ(ภญ.พัชราวัลย์ มีศิลป์ Tel: 0866733447 Line ID: Rx473188 E-mail: patcharawan.meesilp@gmail.com)
 รายชื่อ เภสัชกร
ลำดับที
รายชื่อผู้ลงทะเบีย()น
ที่ยู่สำหรับออกใบเสร็จ(ตรวจสอบให้ถูกต้องเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ)
สถานะ (ยืนยัน=ชำระเงินแล้ว /รอยืนยัน)
1
    ภญ.   กนกฉัตร     พันธุปาล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
2
    นางสาว   กมลชนก     สมสวัสดิ์
โรงพยาบาลสิชล 189 หมู่ 5 ถนนศุภโยคพัฒนา ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120   
ยืนยันการชำระเงิน
3
    ภญ.   กมลวรรณ     สาระ
รพ.ตระการพืชผล 207 ม.8 ถ.มาศนิวงศ์ ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130   
ยืนยันการชำระเงิน
4
    นางสาว   กรกนก     ปัญญาภู
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 2106 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260   
ยืนยันการชำระเงิน
5
    ภก.   กรัญพัฒน์     หม้อกรอง
โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 41 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
6
    ภก.   กฤษฎา     คุ้มกุดเขียว
โรงพยาบาลโนนนารายณ์ 159 หมู่ 6 ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 32130   
ยืนยันการชำระเงิน
7
    นาย   กษิชล     สาลี่
โรงพยาบาลพระปกเกล้า 38 ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000   
ยืนยันการชำระเงิน
8
    ภญ.   กัญญาณัฏฐ์     เรือนวงค์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
9
    นางสาว   กัญญารัตน์     ดั่งศิริโชค
โรงพยาบาลนครพนม 270 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000   
ยืนยันการชำระเงิน
10
    ภก.   กัมพล     ล้อตระกานนท์
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 36 และ 37 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ เลขที่ 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500   
ยืนยันการชำระเงิน
11
    ภญ.   กัลยาณี     อัครกิตติมงคล
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1039 ถ. สถานพยาบาล ต. เวียง อ. เมือง จ. เชึยงราย 57000   
ยืนยันการชำระเงิน
12
    ภญ.   กาญจนา     รัตนพรสมปอง
โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
13
    ภญ.   กาญจนา     วาริคิด
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 374 ม.2 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290   
ยืนยันการชำระเงิน
14
    นาย   กิตติ     วงศ์ไพรินทร์
ร.พ.อัมพวา 43/1 ม.7 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110   
ยืนยันการชำระเงิน
15
    นาย   กิตติวัฒน์     ปัญญา
โรงพยาบาลปากช่องนานา เลขที่ 400 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130   
ยืนยันการชำระเงิน
16
    นางสาว   กิติมา     คร้ามศรี
โรงพยาบาลพิชัย 139 ม.1 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120   
ยืนยันการชำระเงิน
17
    นางสาว   กุลภัสสร์     แซ่เอง
ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
ยืนยันการชำระเงิน
18
    ภญ.   กุลิสรา     ศรีวิบูลย์
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000   
ยืนยันการชำระเงิน
19
    ภญ.   ขวัญชนก     อินทจักร์
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก 146 หมู่ 4 ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130   
ยืนยันการชำระเงิน
20
    นางสาว   ขวัญธิดา     ยาใจ
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี 340 ม.2 ต.แสนตอ อ.ขาณุลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130   
ยืนยันการชำระเงิน
21
    ภญ.   จรัสศรี     แช่มพุดซา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 49 ถนน ช้างเผือก ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000   
ยืนยันการชำระเงิน
22
    นางสาว   จารุภา     น่วมเลิศ
โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
23
    ภญ.   จารุวรรณ     วังใน
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.นครพิงค์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
24
    นางสาว   จิดาภา     ทับเนียม
โรงพยาบาลอู่ทอง 220 ม.15 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160   
ยืนยันการชำระเงิน
25
    นาง   จิตรลดา     แจ่มวิจักษณ์
โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน 165 หมู่ 4 ตำบล หัวช้าง อำเภอ จตุรพักตรพิมาน จังหวัด ร้อยเอ็ด 45180   
ยืนยันการชำระเงิน
26
    ภญ.   จิรพา     วรรณพันธ์
โรงพยาบาลนางรอง 692 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110   
ยืนยันการชำระเงิน
27
    นางสาว   จิรายุ     วรพันธุ์
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110   
ยืนยันการชำระเงิน
28
    ภญ.   จุฑามาศ     สมบูรณ์
317 หมู่ 11 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120   
ยืนยันการชำระเงิน
29
    ภญ.   จุฑารัตน์     เต็มทอง
รพ.สตึก 124/1 ม.7 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150   
ยืนยันการชำระเงิน
30
    นางสาว   จุฑารัตน์     แลตรง
โรงพยาบาลระยอง 138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000   
ยืนยันการชำระเงิน
31
    ภญ.   จุฬาภา     เรืองวัฒนาโชค
รพ.รามาธิบดี 270 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
32
    ภญ.   จุฬารัตน์     ฮาดวิเศษ
โรงพยาบาลชัยภูมิ เลขที่ 12 ถนน บรรณาการ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ 36000   
ยืนยันการชำระเงิน
33
    นางสาว   จุไรรัตน์     ทองสุภาภรณ์
โรงพยาบาลปราสาท 602 ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140   
ยืนยันการชำระเงิน
34
    นาย   ฉันทิศ     พลยะเรศ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000   
ยืนยันการชำระเงิน
35
    นางสาว   ชลธิชา     กิตติชานันท์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000   
ยืนยันการชำระเงิน
36
    นาย   ชวลิต     ไฝ่ฝน
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000   
ยืนยันการชำระเงิน
37
    นาย   ชัยมงคล     ชายน้อย
โรงพยาบาลสามเงา 371 ม.4 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก   
ยืนยันการชำระเงิน
38
    นาย   ชัยฤทธิ์     แจ่มรอด
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 90 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000   
ยืนยันการชำระเงิน
39
    ภก.   ชาญณรงค์     ธรรมธุระสาร
โรงพยาบาลหนองบัวแดง 431 หมู่ 16 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ 36210   
ยืนยันการชำระเงิน
40
    นาย   ชาญวุฒิ     ธิติรัตนโชติ
โรงพยาบาลชลบุรี เลขที่ 69 หมู่ 2 ถนน สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี   
ยืนยันการชำระเงิน
41
    ภญ.   ชานิดา     จันฤาไชย
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130   
ยืนยันการชำระเงิน
42
    นางสาว   ชิดชนก     เหล็กดี
โรงพยาบาลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110   
ยืนยันการชำระเงิน
43
    ภญ.   ฐาปณีย์     ไสสุวรรณ
431 ม.5 ต.ขุนทะเล อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี   
ยืนยันการชำระเงิน
44
    นาย   ฐาปนัท     นาคครุฑ
สถาบันประสาทวิทยา 312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
45
    นางสาว   ฐิตารีย์     พงษ์ด้วง
โรงพยาบาลสวนปรุง เลขที่ 131 ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100   
ยืนยันการชำระเงิน
46
    ภญ.   ฐิติกานต์     ศิริภากรกาญจน์
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 36 หมู่ 1 ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี   
ยืนยันการชำระเงิน
47
    นาย   ณฐพล     วาสนา
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ เลขที่ 402/1 หมู่ 5 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130   
ยืนยันการชำระเงิน
48
    ภญ.   ณัฏฐิรา     ขาวละมัย
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000   
ยืนยันการชำระเงิน
49
    นาย   ณัฐกรณ์     ชูช่วย
ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
ยืนยันการชำระเงิน
50
    นางสาว   ณัฐกานต์     เรืองสนาม
บริษัท บีเอสเอ็น เมดิคอล จำกัด ห้องเลขที่ A3004 ชั้น 30 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์เอ 90 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310   
ยืนยันการชำระเงิน
51
    นางสาว   ณัฐณิชา     แซ่ลิ่ม
ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
ยืนยันการชำระเงิน
52
    นางสาว   ณัฐณิชา     กันสุทธิ
โรงพยาบาลวังสะพุง เลขที่ 116 หมู่ 14 ถนนวังสะพุง-ภูหลวง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัด เลย 42130   
ยืนยันการชำระเงิน
53
    นาย   ณัฐพล     วงศ์เวียงกาญจน์
งานการแพทย์และเภสัชกรรม ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
54
    นางสาว   ณัฐภามาศ     ศรีอาริยภักดี
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000   
ยืนยันการชำระเงิน
55
    ภญ.   ณัฐมนต์     ตอพล
โรงพยาบาลชัยภูมิ เลขที่ 12 ถนน บรรณาการ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ 36000   
ยืนยันการชำระเงิน
56
    ภญ.   ณัฐวดี     อินว่าน
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400   
ยืนยันการชำระเงิน
57
    นางสาว   ดวงกมล     จรูญวณิชกุล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา   
ยืนยันการชำระเงิน
58
    ภก.   ถิรวุฒิ     โมราสุข
โรงพยาบาลกำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร   
ยืนยันการชำระเงิน
59
    ภก.   ทวีสิน     คิ้วทอง
โรงพยาบาลกระบี่ 325 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่   
ยืนยันการชำระเงิน
60
    นางสาว   ทิพย์สุดา     เปรมภูติ
โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย จ. เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
61
    นาย   ธนรัตน์     เวียงนนท์
โรงพยาบาลหัวหิน 30/2 ถนน เพชรเกษม ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110   
ยืนยันการชำระเงิน
62
    นาย   ธนวัฒน์     หนูนารถ
7 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต. บางปรอก อ. เมือง จ.ปทุมธานี   
ยืนยันการชำระเงิน
63
    ภญ.   ธนัญชนก     อินอุเทน
กลุ่มงานเภสัชกรรม ร.พ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 32/7 ม.12 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25   
ยืนยันการชำระเงิน
64
    นางสาว   ธรัลหทัย     วิริยะสิริสกุล
99/1 ถ.สมุทรศักดารักษ์ ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000   
ยืนยันการชำระเงิน
65
    ภญ.   ธัญญา     เหมวงศ์กุล
139 ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลบ้านหมี่ ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110   
ยืนยันการชำระเงิน
66
    ภญ.   ธัญนันท์     เดชานุภาพฤทธา
โรงพยาบาลสกลนคร ถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000   
ยืนยันการชำระเงิน
67
    นางสาว   ธันยธร     บุญชูโชค
โรงพยาบาลเสนา กลุ่มงานเภสัชกรรม เลขที่ 51 หมู่ 1 ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110   
ยืนยันการชำระเงิน
68
    นางสาว   ธารารัตน์     อุไรจารี
โรงพยาบาลพล 215 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น   
ยืนยันการชำระเงิน
69
    นางสาว   ธิราวรรณ     จันทรบุตร
โรงพยาบาลคลองหาด 626 หมู่ที่ 1 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260   
ยืนยันการชำระเงิน
70
    ภก.   ธีรพงศ์     เที่ยงผดุง
โรงพยาบาลนางรอง 692 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110   
ยืนยันการชำระเงิน
71
    นาย   ธีรพันธ์     สองพิมพ์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมือง สุราษฎร์ธานี 84000   
ยืนยันการชำระเงิน
72
    ภก.   ธีรวัฒน์     บุญชัย
รพ.แม่แตง 300 ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150   
ยืนยันการชำระเงิน
73
    ภก.   ธีรวัฒน์     รักเกียรติมาตุภูมิ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
74
    ภก.   ธเนศ     ไชยบิน
โรงพยาบาลสกลนคร ถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000   
ยืนยันการชำระเงิน
75
    นางสาว   นฐมนวพร     กุลมงคลสวัสดิ์
โรงพยาบาลมหาชนะชัย 164 หมู่ 4 ตำบล ฟ้าหยาด อำเภอ มหาชนะชัย จังหวัด ยโสธร   
ยืนยันการชำระเงิน
76
    ภญ.   นพมาศ     วิเชียรกันทา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
77
    นางสาว   นภิศรา     ทองแสง
โรงพยาบาลศรีรัตนะ 182 หมู่ 15 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240   
ยืนยันการชำระเงิน
78
    ภญ.   นฤมล     ปาละ
22 หมู่ 2 รพ.วังเจ้า ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 63180   
ยืนยันการชำระเงิน
79
    นางสาว   นลินี     เครือทิวา
โรงพยาบาลสิงห์บุรี 917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000   
ยืนยันการชำระเงิน
80
    ภญ.   นวพรรณ     ลิ้มทองไพศาล
203 ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ถ. สามัคคีชัย ต. ในเมือง อ. เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000   
ยืนยันการชำระเงิน
81
    ภญ.   นวลละออ     พงศ์นุรักษ์
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700   
ยืนยันการชำระเงิน
82
    นางสาว   นันทนา     จงบุรี
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ถนน ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช 80000   
ยืนยันการชำระเงิน
83
    ภญ.   นันทิยา     แปลงไธสง
โรงพยาบาลหนองหงส์ ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240   
ยืนยันการชำระเงิน
84
    ภญ.   นันทิยา     ฤทธิ์เดช
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400   
ยืนยันการชำระเงิน
85
    นาย   นาวาวี     ยียะห์ยา
โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ พระราม 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
86
    นาง   นิสากร     ศรีโคตร
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 149 ม.4 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110   
ยืนยันการชำระเงิน
87
    นาง   นุจรี     คำด้วง
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 196 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
88
    นางสาว   นุศรา     เลื่องชัยเชวง
โรงพยาบาลอ่างทอง 3 ถ.เทศบาล6 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000   
ยืนยันการชำระเงิน
89
    นาง   บรรจงกิตติ์     วงศ์หมึก
โรงพยาบาลพาน 516 หมู่1 ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย   
ยืนยันการชำระเงิน
90
      บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)    
119 ถนนราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
ยืนยันการชำระเงิน
91
      บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)    
119 ถนนราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
ยืนยันการชำระเงิน
92
    นาง   บุณยานุช     บูรณะกิติ
โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ 159 หมู่10 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180   
ยืนยันการชำระเงิน
93
    นาง   บุษราคัม     โพธิ์ทองสุนันท์
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.นครพิงค์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
94
    นางสาว   ปฏิพัทธ์     งามสม
โรงพยาบาลวังทอง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก   
ยืนยันการชำระเงิน
95
    ภญ.   ปภาวี     ศรีสุข
โรงพยาบาลชลประทาน 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120   
ยืนยันการชำระเงิน
96
    ภญ.   ประภารัตน์     ลาวัณย์ศิริ
รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์ ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000   
ยืนยันการชำระเงิน
97
    นางสาว   ปรารถนา     ผาสุข
รพ.หล่มสัก เลขที่15 ถ.สามัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110   
ยืนยันการชำระเงิน
98
    นาย   ปริญญา     วงศ์ภักดี
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 34000   
ยืนยันการชำระเงิน
99
    ภญ.   ปริณดา     กีรติพรานนท์
สถานทูตอเมริกา ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330   
ยืนยันการชำระเงิน
100
    นางสาว   ปวิตรา     ยอดวันดี
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี 340 ม.2 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130   
ยืนยันการชำระเงิน
101
    ภญ.   ปวีณา     ขันธิวิธิ
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 91 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
ยืนยันการชำระเงิน
102
    ภญ.   ปาณิศา     ไชยพงศ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
103
    นางสาว   ปานวดี     ไชยวงค์
โรงพยาบาลระยอง 138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000   
ยืนยันการชำระเงิน
104
    นางสาว   ปิ่นมณี     พูนสุข
รพ.สังขะ 700 ถนนสาธร ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัด สุรินทร์ 32150   
ยืนยันการชำระเงิน
105
    ภญ.   ปิยะวรรณ     อวิคุณประเสริฐ
โรงพยาบาลนครปฐม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000   
ยืนยันการชำระเงิน
106
    นาง   ปุตาภา     วิวิธนาภรณ์
โรงพยาบาลทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
ยืนยันการชำระเงิน
107
    นางสาว   ฝนทิวา     สุยะใหญ่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
108
    ภก.   พรชัย     บัวอิ่น
โรงพยาบาลแม่สาย 101 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130   
ยืนยันการชำระเงิน
109
    นางสาว   พรทิวา     ผันสว่าง
รพ.ศรีนครินทร์ (งานเภสัชกรรม) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002   
ยืนยันการชำระเงิน
110
    ภญ.   พลอยไพลิน     ศรีม่วง
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 1 หมู่8 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย   
ยืนยันการชำระเงิน
111
    ภญ.   พัชรฎา     เดือนดาว
บ.305 ม.1 ต. ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190   
ยืนยันการชำระเงิน
112
    นางสาว   พัชราภรณ์     วงเวียน
โรงพยาบาลระยอง 138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000   
ยืนยันการชำระเงิน
113
    นาย   พัฐศวัส     ศรีประสงค์
โรงพยาบาลด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210   
ยืนยันการชำระเงิน
114
    ภก.   พันธุ์ศักดิ์     บัวอิ่น
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1039 ถนนสถานพยาบาล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000   
ยืนยันการชำระเงิน
115
    นางสาว   พิจิตรา     อภิวงศ์
17 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000   
ยืนยันการชำระเงิน
116
    นางสาว   พิชญาวรรณ     ศรีมงคล
โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ 217 ม.21 ถ.สุรนารายณ์ ต.บ้านเพชร อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ 3616   
ยืนยันการชำระเงิน
117
    นาง   พิชญาอร     วงษ์ตา
111/11 โรงพยาบาลกมลาไสย ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์   
ยืนยันการชำระเงิน
118
    ภญ.   พิชยานี     ธีระศิลป์
โรงพยาบาลอานันทมหิดล 35 หมู่ 6 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000   
ยืนยันการชำระเงิน
119
    นางสาว   พิณรัตน์     โลหะมาศ
โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 48 ม.10 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์   
ยืนยันการชำระเงิน
120
    นาย   พิภพ     ลีโทชวลิต
โรงพยาบาลกำแพงแสน จ.นครปฐม   
ยืนยันการชำระเงิน
121
    ภญ.   พิมพ์พิมน     ห่านตระกูล
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 133 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000   
ยืนยันการชำระเงิน
122
    นางสาว   พิมพ์พิมล     เจือกโว้น
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 111/5 หมู่ 13 ถนนเอเชีย1 ต.สันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000   
ยืนยันการชำระเงิน
123
    นางสาว   พิมพ์รวี     น่วมพร้อมพันธุ์
โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1500 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   
ยืนยันการชำระเงิน
124
    นางสาว   พิมลมาศ     ณ เชียงใหม่
โรงพยาบาลพร้าว จังหวัดเชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
125
    ภญ.   พิริยา     ธนเพิ่มพูน
โรงพยาบาลบางบ่อ 89 ม.1 ถ. เทพารักษ์ ต. บางเพรียง อ. บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560   
ยืนยันการชำระเงิน
126
    ภญ.   พิริยา     พรหมจารี
โรงพยาบาลเฝ้าไร่ 331 หมู่ 11 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120   
ยืนยันการชำระเงิน
127
    นาย   พีระศักดิ์     ก๋าติ๊บ
โรงพยาบาลฝาง 30 หมู่4 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
128
    ภญ.   ภควดี     วงศ์ประพฤติดี
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี   
ยืนยันการชำระเงิน
129
    นาย   ภัทรพงศ์     อุตรินทร์
โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000   
ยืนยันการชำระเงิน
130
    นางสาว   ภาษิตา     ไชยวงศ์
505 หมู่ 1 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
131
    นางสาว   ภิญญดา     นฤบุญญฤทธิ์
โรงพยาบาลสรรพยา 162 ม.5 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150   
ยืนยันการชำระเงิน
132
    นาย   ภูกฤตา     ธนาอมรรัตน์
รพ.พิจิตร ต.ในมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000   
ยืนยันการชำระเงิน
133
    นางสาว   ภูริตา     ธนันญาโภคิน
โรงพยาบาลธัญบุรี 140 หมู่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110   
ยืนยันการชำระเงิน
134
    นาย   มงคล     กันตพานิชการ
โรงพยาบาลหนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140   
ยืนยันการชำระเงิน
135
    นางสาว   มณฑา     หมวดทอง
โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
ยืนยันการชำระเงิน
136
    ภญ.   มณีรัตน์     ทองเวโรจน์
โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
137
    นาย   มนตรี     ทองดอนจุย
โรงพยาบาลทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี   
ยืนยันการชำระเงิน
138
    นางสาว   มนทกานต์     บุญกระเตื้อง
รพ.สิงห์บุรี ถ.ขุนสรรค์ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000   
ยืนยันการชำระเงิน
139
    นาง   มนฤดี     ปินทุกาศ
196/1 ม.7 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120   
ยืนยันการชำระเงิน
140
    ภญ.   มนสิชา     มาสิง
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 198 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000   
ยืนยันการชำระเงิน
141
    นางสาว   มลฤดี     มณีรัตน์
160 หมู่ 13 ถ.หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110/ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ   
ยืนยันการชำระเงิน
142
    นางสาว   ยอดหทัย     หิรัญสาย
โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
143
    ภญ.   รวีณัฏฐกานต์     หาญรินทร์
261/40 หมู่ 10 โรงพยาบาลเมืองพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150   
ยืนยันการชำระเงิน
144
    นางสาว   รังสิมา     เบี้ยแก้ว
โรงพยาบาลมะขาม 253 ม. 1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150   
ยืนยันการชำระเงิน
145
    นาง   รัชนี     สวัสดิจีระ
รพ.สันป่าตอง 149 ม.15 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
146
    นางสาว   รุ้งทิพย์     โพธิ์จันทึก
โรงพยาบาลขุนหาญ เลขที่ 6 หมู่6 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150   
ยืนยันการชำระเงิน
147
    ภญ.   ลติพร     อุดมสุข
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
ยืนยันการชำระเงิน
148
    นางสาว   ลักขณา     เหมาะหมาย
โรงพยาบาลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์   
ยืนยันการชำระเงิน
149
    นางสาว   ลักขณา     มั่งคั่ง
โรงพยาบาลไชยา ต.ตลาด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี   
ยืนยันการชำระเงิน
150
    นางสาว   ลัดดาวัลย์     ก.ศรีสุวรรณ
โรงพยาบาลนครปฐม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000   
ยืนยันการชำระเงิน
151
    นาย   ลัทธพล     วินิจมโนกุล
505 หมู่ 1 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210   
ยืนยันการชำระเงิน
152
    ภญ.   วงศฺ์ทิพารัตน์     มัณยานนท์
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี   
ยืนยันการชำระเงิน
153
    นางสาว   วรพรรณ     พ่วงเชย
เลขที่ 43 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์, ถนนอรรถกวี, ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, 60000   
ยืนยันการชำระเงิน
154
    ภญ.   วรรณชนก     ตรีประเสริฐวงศ์
โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หมู่ 13 ถ.อุดรธานี-เลย ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170   
ยืนยันการชำระเงิน
155
    ภญ.   วรรณภรณ์     ศรีมณี
รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี   
ยืนยันการชำระเงิน
156
    นาย   วรวุฒิ     วงศ์ฟูตัน
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
157
    นางสาว   วรสิริ     มหาวัน
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม8 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
158
    ภก.   วรัญชัย     วงษ์วรศรีโรจน์
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
159
    นางสาว   วราภรณ์     ทองด่านเหนือ
111/11 โรงพยาบาลกมลาไสย ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์   
ยืนยันการชำระเงิน
160
    ภญ.   วราภรณ์     กัณฑวงษ์
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700   
ยืนยันการชำระเงิน
161
    ภญ.   วราภรณ์     ระหงษ์
ห้องยา 87 ม. 20 รพ ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120   
ยืนยันการชำระเงิน
162
    นางสาว   วริพัสย์     ลิมปนาภา
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 298 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130   
ยืนยันการชำระเงิน
163
    นางสาว   วศินี     แสงใจหนัก
โรงพยาบาลตากฟ้า เลขที่59 หมู่1 ถ.พหลโยธิน ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190   
ยืนยันการชำระเงิน
164
    นาย   วสันต์     บึงลี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 269 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000   
ยืนยันการชำระเงิน
165
    นาย   วันชนะ     อุดมศรี
83 ม.3 รพ.เสนางคนิคม ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาเจริญ 37290   
ยืนยันการชำระเงิน
166
    นาย   วันเฉลิม     ไชยเพชร
249 หมู่ 1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180   
ยืนยันการชำระเงิน
167
    นาง   วัลลภา     อำพันพงษ์
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 90 ถนน ศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ้งหวัดพิษณุโลก 65000   
ยืนยันการชำระเงิน
168
    ภญ.   วิชชาศิริ     คำตรี
133 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
169
    นางสาว   วิชุตา     พงษ์มา
29 หมู่ 9 โรงพยาบาลท่าหลวง ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี   
ยืนยันการชำระเงิน
170
    ภญ.   วินิตา     รอดเหตุภัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
171
    ภญ.   วิรัญญา     ภาวะเดช
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
172
    นางสาว   วิริยะ     จันทร์พราหมณ์
โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 102/9 หมู่2 ตำบล ห้วยทับมอญ อำเภอ เขาชะเมา จังหวัด ระยอง 21110 โทรศัพท์: 0-3899-6022   
ยืนยันการชำระเงิน
173
    นาย   วิษณุ     เกตุรักษา
รพ.เขาย้อย 136/2 ม.5 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140   
ยืนยันการชำระเงิน
174
    ภก.   วุฒิพงศ์     สายสงเคราะห์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
175
    นางสาว   ศรีสกุล     สินสวัสดิ์
112 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.   
ยืนยันการชำระเงิน
176
    ภญ.   ศศิธร     โชติรสนิรมิต
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 133 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000   
ยืนยันการชำระเงิน
177
    นางสาว   ศศิมาภรณ์     แหยงกระโทก
โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
178
    นางสาว   ศิริรัตน์     เก่งกล้า
โรงพยาบาลท่าปลา 139 ม.1 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150   
ยืนยันการชำระเงิน
179
    นาย   ศุภกฤต     สวัสดิรักษ์
104 หมู่ 8 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000   
ยืนยันการชำระเงิน
180
    นางสาว   ศุภร     สองสีดา
โรงพยาบาลกันทรารมย์ 183 ม.12 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130   
ยืนยันการชำระเงิน
181
    นางสาว   ศุภรัตน์     ทาวรรณะ
รพ.ปาย ถ.ชัยสงคราม ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130   
ยืนยันการชำระเงิน
182
    นางสาว   ศุภลักษณ์     รักชาติ
โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 94 ม.3 .บ้านจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 58130   
ยืนยันการชำระเงิน
183
    นาย   สมยศ     พันธุ์วัฒนาชัย
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี   
ยืนยันการชำระเงิน
184
    นางสาว   สมศรี     กรีพจน์
นางสาวสมศรี กรีพจน์(โรงพยาบาลสามง่าม) โรงพยาบาลสามง่าม 104 ม.5 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140   
ยืนยันการชำระเงิน
185
    ภญ.   สรัญญา     อมรพัชระ
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400   
ยืนยันการชำระเงิน
186
    นาง   สัจจา     สีบุตร
โรงพยาบาลทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130   
ยืนยันการชำระเงิน
187
    นาย   สันติภาพ     คชลัย
โรงพยาบาลโนนแดง 113 หมู่ 9 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360   
ยืนยันการชำระเงิน
188
    นาย   สิทธิพงษ์     กนกวรรณจำรัส
681 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ 10300   
ยืนยันการชำระเงิน
189
    นางสาว   สิรนุช     แสงสำลี
โรงพยาบาลปทุมธานี เลขที่ 7 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี   
ยืนยันการชำระเงิน
190
    ภญ.   สุกัลยา     สารี
203 ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ถ. สามัคคีชัย ต. ในเมือง อ. เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000   
ยืนยันการชำระเงิน
191
    ภญ.   สุกุสรา     โพนสิงห์
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 49 ถนน ช้างเผือก ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000   
ยืนยันการชำระเงิน
192
    นางสาว   สุจิตรา     เนียมทรัพย์
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสุโขทัย 2/1 ม.12 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000   
ยืนยันการชำระเงิน
193
    ภญ.   สุชาดา     มณิรุจิ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 53 ถ.รถไฟ ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000   
ยืนยันการชำระเงิน
194
    ภก.   สุชาติ     เปี่ยมปรีชา
โรงพยาบาลท่าสองยาง 357 หมู่ 1 ถ.ประสิทธิ์ศึกษา ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150   
ยืนยันการชำระเงิน
195
    นางสาว   สุฑารัตน์     บูรณะทอง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 111 ม.7 ถ.อุดรดำริห์ ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120   
ยืนยันการชำระเงิน
196
    นางสาว   สุณัฐชา     บุตรดี
16/2 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ฝ่ายเภสัชกรรม ถ. พหลโยธิน อ.เมือง จ. ตาก 63000   
ยืนยันการชำระเงิน
197
    ภญ.   สุธาทิพย์     จันทระ
โรงพยาบาลเลย 32/1 ถนนมะลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000   
ยืนยันการชำระเงิน
198
    นาง   สุธิดา     บุญยศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์   
ยืนยันการชำระเงิน
199
    นาย   สุธิพร     อัครแสง
โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000   
ยืนยันการชำระเงิน
200
    นางสาว   สุธีรา     ศิริเขตต์
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 131 หมู่ 11 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170   
ยืนยันการชำระเงิน
201
    นางสาว   สุนทริยา     รงรองเมือง
โรงพยาบาลบางบัวทอง 4 หมู่ 3 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   
ยืนยันการชำระเงิน
202
    นางสาว   สุนันทา     แซ่เอง
โรงพยาบาลหาดใหญ่ 182 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   
ยืนยันการชำระเงิน
203
    ภญ.   สุนิสา     จุลรอด
โรงพยาบาลชลบุรี เลขที่ 69 หมู่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000   
ยืนยันการชำระเงิน
204
    นางสาว   สุพรรษา     เชื้อทน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 182 หมู่ 7 ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50180   
ยืนยันการชำระเงิน
205
    ภญ.   สุพัตรา     น้าประเสริฐ
โรงพยาบาลชุมแสง 150 หมู่ 3 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120   
ยืนยันการชำระเงิน
206
    ภญ.   สุพิชชา     อาจปักษา
โรงพยาบาลภูผาม่าน 39 ม.1 ถ.หนองเขียด-วังสวาบ ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350   
ยืนยันการชำระเงิน
207
    นาง   สุภาพ     พลนภา
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี 227 ม.1 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130   
ยืนยันการชำระเงิน
208
    นางสาว   สุภาพร     เผ่าเพ็ง
โรงพยาบาลป่าติ้ว 294 หมู่ 4 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150   
ยืนยันการชำระเงิน
209
    นาง   สุภารัตน์     เลิศไกรอริยกุล
ร.พ. เทศบาลนครอุดรธานี จ. อุดรธานี   
ยืนยันการชำระเงิน
210
    นางสาว   สุภารัตน์     คุณาชีวะ
โรงพยาบาลดอยสะเก็ด 2 ม. 8 ต. เชิงดอย อ. ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
211
    นาย   สุรชาติ     ใจสุทธิ
โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ 100 ม.10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210   
ยืนยันการชำระเงิน
212
    นางสาว   สุวัสสา     นามวิจิตร
งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002   
ยืนยันการชำระเงิน
213
    ภก.   สุวิทชาติ     สิทธิแต้สกุล
รพ.รัตนบุรี 150 ม.8 ถ.รัตนบุรี-ศีขรภูมิ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130   
ยืนยันการชำระเงิน
214
    นางสาว   สุอัลวา     หมินโฉ๊ะ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี 162 ถ.ท่าเสด็จ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110   
ยืนยันการชำระเงิน
215
    นางสาว   สโรชา     พิทักษ์วงศ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 165 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110   
ยืนยันการชำระเงิน
216
    นางสาว   หทัยถวิล     สนธิสมบัติ
โรงพยาบาล โพนพิสัย อ. โพนพิสัย จ.หนองคาย   
ยืนยันการชำระเงิน
217
    นางสาว   หทัยรัตน์     แสนทวีสุข
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี 227 ม.1 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130   
ยืนยันการชำระเงิน
218
    ภก.   อดิศร     ตรีทิพยรักษ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
219
    นาย   อนุพงษ์     วงค์ศรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 16/2 ถนนพหลโยธิน ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000   
ยืนยันการชำระเงิน
220
    นาย   อมรเทพ     ไวยพาลา
18/18 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540   
ยืนยันการชำระเงิน
221
    นางสาว   อรพรรณ     ทิพย์เจริญ
บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด 73/4 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ 77110 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (เลขทะเบียนนิติบุคคล) 0105534120052 สาขาที่ 00002   
ยืนยันการชำระเงิน
222
    ภญ.   อรพิณ     เดชกัลยา
โรงพยาบาลชลประทาน 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120   
ยืนยันการชำระเงิน
223
    นาย   อรรถพงศ์     เอ่งฉ้วน
โรงพยาบาลกระบี่ 325 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000   
ยืนยันการชำระเงิน
224
    นางสาว   อรัชพร     ชูสาลี
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 153 ม.2 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120   
ยืนยันการชำระเงิน
225
    นาย   อัคเรศ     ไตรยวงค์
284 หมู่ 1 ถนนทยาปัสสา ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร 35120   
ยืนยันการชำระเงิน
226
    นาย   อังศุมาลิน     คึมสูง
รพร.สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว   
ยืนยันการชำระเงิน
227
    นาย   อานันท์     ภัทรอภินันท์
ร.พ.อัมพวา 43/1 ม.7 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110   
ยืนยันการชำระเงิน
228
    ภญ.   อานันท์ปภา     ชัยมงคล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
229
    ภญ.   อารีวรรณ     อินทร์ลา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 291 หมู่ 11 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110   
ยืนยันการชำระเงิน
230
    นางสาว   อาอีชะห์     เจะเอาะ
โรงพยาบาลศูนย์ยะลา 152 ถ.สิโรรส ต. สะเตง อ. เมือง จ.ยะลา 95000   
ยืนยันการชำระเงิน
231
    นาง   อุบล     เงินกลาง
โรงพยาบาลโนนไทย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220   
ยืนยันการชำระเงิน
232
    ภญ.   เจนจิรา     ทาศิลา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
233
    ภก.   เจนณรงค์     นิธิวัธพงษ์
โรงพยาบาลพุทธโสธร 174 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000   
ยืนยันการชำระเงิน
234
    นาย   เทวฤทธิ์     ประเพชร
โรงพยาบาลอุ้มผาง อ. อุ้มผาง จ. ตาก 63170   
ยืนยันการชำระเงิน
235
    นางสาว   เบญจวรรณ     ดาราม
โรงพยาบาลแม่อาย 191 ม.8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
236
    นาย   เปี่ยมสุข     ขันธะสีมา
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 101 ถนน สิงหนาทบำรุง ตำบล จองคำ อำเภอ เมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน   
ยืนยันการชำระเงิน
237
    นางสาว   เพชรสินี     นนท์วรรณวงศ์
โรงพยาบาลสุโขทัย 2/1 หมู่ 12 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000   
ยืนยันการชำระเงิน
238
    นางสาว   เพ็ญประภา     โคคำมา
โรงพยาบาลฝาง 30 หมู่4 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
239
    นาง   เยาวภา     ชัยเจริณวรรณ
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
240
    นาง   เรณู     อุทธิยัง
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 182 หมู่ 7 ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50180   
ยืนยันการชำระเงิน
241
    ภญ.   เรศิตา     จอมประดิษฐ์
โรงพยาบาลบึงสามพัน 333 ม.9 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์   
ยืนยันการชำระเงิน
242
    นาย   เอกลักษณ์     อุปติ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 199 หมู่ 12 ถ. ลำปางเชียงราย ต. พิชัย อ. เมือง จ. ลำปาง 52000   
ยืนยันการชำระเงิน
243
    นางสาว   แพรวรุ่ง     แก้งทอง
106 หมู่ 7 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180   
ยืนยันการชำระเงิน
244
    นางสาว   โชติกา     รัตนาภรณ์นุกุล
โรงพยาบาลลี้ 111 ม.7 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110   
ยืนยันการชำระเงิน
245
    นาย   ไกรวัชร์     บุญนิธิพันธุ์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถนนช่อแฮ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000   
ยืนยันการชำระเงิน

* การชำระเงิน ผู้สมัครดูข้อมูลในส่วน การชำระเงิน ของงานประชุมนั้นๆ และแจ้งการชำระเงินในระบบ แจ้งชำระเงิน  เท่านั้น
** หากข้อมูลการสมัครซ้ำกัน ทางเราจะเลือกเอาข้อมูลล่าสุดเท่านั้น (หมายความว่า หากข้อมูลที่กรอกผิดพลาด ให้ผู้สมัคร กรอกข้อมูลมาใหม่ได้เลย)
*** หรือประสงค์ขอแก้ไขข้อมูล แจ้งได้ที่ ผู้ติดต่อประสานงานของงานประชุมนั้นๆ

 * ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4374 Email : CPE.PHARMCMU@gmail.com
 
ระบบการลงทะเบียนมีปัญหา กรุณาติดต่อ : rossukon.t@cmu.ac.th  call. 0-539-4433-9 (รสสุคนธ์  สุขสบาย)