หมวดหมู่ >> ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2561

หัวข้องานประชุม : หลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด Certificate in Pharmacy (Cardiovascular Diseases) (ภาคปฏิบัติ)
ข้อมูลการชำระเงิน >> ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ ชื่อบัญชี ศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 521-0-61422-0

*** ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบข้อมูลชื่อ และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ(ศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม โทรศัพท์ 053-941515 Email: pctccmu@gmail.com)
 รายชื่อ เภสัชกร
ลำดับที
รายชื่อผู้ลงทะเบีย()น
ที่ยู่สำหรับออกใบเสร็จ(ตรวจสอบให้ถูกต้องเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ)
สถานะ (ยืนยัน=ชำระเงินแล้ว /รอยืนยัน)
1
    นาย   คนึงจิตร     ทิศกูล
โรงพยาบาลตราด 108 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000   
รอชำระเงิน
2
    นางสาว   นลินี     เครือทิวา
รพ.สิงห์บุรี 917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000   
ยืนยันการชำระเงิน
3
    ภญ.   นันทวัน     หวังเกิดเกียรติ
โรงพยาบาลอุดรธานี 33 ถนนเพาะนิยม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000   
ยืนยันการชำระเงิน
4
    นาง   บุณยานุช     บูรณะกิติ
โรงพยาบาลนครพิงค์ 159 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180   
ยืนยันการชำระเงิน
5
    ภญ.   มณิสรา     ลีลาพัฒนาพาณิชย์
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 199 หมู่ที่ 13 ถ.วศวงค์ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000   
ยืนยันการชำระเงิน
6
    ภญ.   วราพรรณ     ภักดีวงษ์
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา   
ยืนยันการชำระเงิน
7
    นาย   วรุต     ชำนาญยา
269 หมู่ 11 ตำบล บ้านต๋อม อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา 56000 /โรงพยาบาลพะเยา   
ยืนยันการชำระเงิน
8
    นาย   วีระพงค์     ชูสุวรรณ
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 56 ม.2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000   
ยืนยันการชำระเงิน
9
    นางสาว   ศิริวัฒนา     ปวงคำ
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ระยอง 138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000   
ยืนยันการชำระเงิน
10
    ภญ.   ศุภธิดา     กำเนิดศุภผล
สถาบันโรคทรวงอก ฝ่ายเภสัชกรรม 74 ถนน ติวานนท์ ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมือง จ นนทบุรี 11000   
ยืนยันการชำระเงิน
11
    ภก.   สุวัจน์     คำบุญเรือง
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1039 ถนนสถานพยาบาล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย   
ยืนยันการชำระเงิน
12
    ภญ.   อวัสดา     สุขเกษม
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 38 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000   
ยืนยันการชำระเงิน
13
    ภญ.   อุมาพร     อาจมูลลา
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์   
ยืนยันการชำระเงิน

* การชำระเงิน ผู้สมัครดูข้อมูลในส่วน การชำระเงิน ของงานประชุมนั้นๆ และแจ้งการชำระเงินในระบบ แจ้งชำระเงิน  เท่านั้น
** หากข้อมูลการสมัครซ้ำกัน ทางเราจะเลือกเอาข้อมูลล่าสุดเท่านั้น (หมายความว่า หากข้อมูลที่กรอกผิดพลาด ให้ผู้สมัคร กรอกข้อมูลมาใหม่ได้เลย)
*** หรือประสงค์ขอแก้ไขข้อมูล แจ้งได้ที่ ผู้ติดต่อประสานงานของงานประชุมนั้นๆ

 * ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4374 Email : CPE.PHARMCMU@gmail.com
 
ระบบการลงทะเบียนมีปัญหา กรุณาติดต่อ : rossukon.t@cmu.ac.th  call. 0-539-4433-9 (รสสุคนธ์  สุขสบาย)