E-mail: CPE.PHARMCMU@gmail.com |  Line ID : @wal3469f  | Call: : 053-944374

ประชุมวิชาการ

วันที่เริ่มจัดงาน วันที่สิ้นสุด ชื่องานประชุม จำนวน CPE จำนวนรับ สิ้นสุดการรับสมัคร ค่าสมัคร สมัคร รายชื่อ
29 พฤษภาคม 2562 30 พฤษภาคม 2562 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (Graduate Research Conference in Social and Administrative Pharmacy GrSAP2019)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมัครเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการ แบบโปสเตอร์ (poster presentation) หรือแบบวาจา (oral presentation) ได้ที่ Email : GrSAP2019@gmail.com
สอบถามรายละเอียด Line@ : @wal3469f
70 22 พฤษภาคม 2562 2,000.00
10 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 18/2562 การวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Data Analysis for Pharmaceutical Research)
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่
36 60 24 พฤษภาคม 2562 5,500.00
17 มิถุนายน 2562 18 มิถุนายน 2562 22/2562 Update AMR และการใช้ยาปฏิชีวนะสมเหตุผลในผู้ป่วยนอก
ณ UNISERV เชียงใหม่
สำหรับเภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุข เขต 1
12.25 80 10 มิถุนายน 2562 0.00
08 กรกฏาคม 2562 12 กรกฏาคม 2562 27/2562 การตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse Drug Reaction Monitoring)
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
30.50 200 20 มิถุนายน 2562 5,500.00
17 กรกฏาคม 2562 19 กรกฏาคม 2562 29/2562 การประเมินความคุ้มค่าของมาตรการด้านสุขภาพ (Economic Evaluation for Healthcare Intervention)
ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ (ท่านที่จองที่พัก รร.อิมพีเรียลฯ แล้ว ติดต่อขอรับเงินคืนจากทาง รร. ได้โดยตรง โทร. 0992988898)
15.25 100 28 มิถุนายน 2562 3,900.00
22 กรกฏาคม 2562 26 กรกฏาคม 2562 30/2562 การบริบาลทางเภสัชกรรมสู่ความเป็นเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Diseases) (EPIC 2019)
ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ (ท่านที่จองที่พัก รร.อิมพีเรียลฯ แล้ว ติดต่อขอรับเงินคืนจากทาง รร. ได้โดยตรง โทร. 0992988898)
ประมา 200 15 กรกฏาคม 2562 5,500.00
24 ตุลาคม 2562 25 ตุลาคม 2562 การประชุมวิชาการ 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : เหลียวหลัง แลหน้า ... 55 ปี เภสัชฯ เชียงใหม่ รับใช้สังคม และ รายละเอียดการจัดบูธนิทรรศการ
ณ คณะเภสัชฯ มช. และ โรงแรม U Nimman
200 10 ตุลาคม 2562 1,955.00

หลักสูตรระยะสั้นการบริบาล

วันที่เริ่มจัดงาน วันที่สิ้นสุด ชื่องานประชุม จำนวนรับ สิ้นสุดการรับสมัคร ค่าสมัคร การสมัคร รายชื่อ
2 มกราคม 2562 20 ธันวาคม 2562 หลักสูตรระยะสัน้ การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
* ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับงานประชุม
   - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 4 ภาคปฏิบัติ
   - ใบสมัครเพื่อแสดงความจำนงเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร รุ่นที่ 4
ช่วงละ 4 คน 31 ตุลาคม 2561 20,000 ด้วยตนเองเท่านั้น
 2017 All Rights Reserved | by: Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.