wannisa.k@cmu.ac.th +66 53 944 3364ระบบบริจาค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการรับเงินบริจาค ของคณะเภสัชศษสตร์ สำหรับผู้มีจิตศรัทธา นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน บุคลากรปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุ ในการบริจาคให้กับกองทุน มูลนิธิ และโครงการต่าง ๆ ของคณะเภสัชศาสตร์ ผ่านการชำระเงินในรูปแบบ Smart Payment

เพื่อพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์

DATE START : 11 สิงหาคม 2563

DATE STOP : 30 กันยายน 2564

ขั้นตอนการบริจาค

      ท่านเลือกโครงการที่ต้องการบริจาค

 โดยท่านสามารถเลือกโครงการที่ท่านต้องการบริจาค เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของท่าน

      กรอกข้อมูล เพื่อบริจาคเงิน และการออกใบเสร็จรับเงิน

 กรอกข้อมูลของท่านสำหรับบริจาคเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน และใบอนุโมทนา

      เลือกวิธีการชำระเงิน โดยมี 2 รูปแบบดังนี้
         1. ชำระเงินแบบ สแกน QR Code ด้วย Mobile Banking Application

         ระบบนี้ชื่อผู้บริจาคและชื่อบัญชีที่ใช้โอนชำระต้องชื่อเดียวกัน ถึงจะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีกับสรรพากรได้

                         2. ชำระเงินแบบ โอนเข้าบัญชีรับบริจาคโดยตรง ผ่าน Mobile Banking Application หรือ ตู้ ATM

         ระบบนี้ชื่อผู้บริจาคและชื่อบัญชีที่ใช้โอนชำระไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อเดียวกัน ก็สามารถใช้ลดหย่อนภาษีกับสรรพากรได้ โดยยึดตามชื่อผู้บริจาค

      การใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับสรรพากร มี 2 รูปแบบ ดังนี้

  - หากท่านเลือกการชำระเงินแบบที่ 1 (สแกน QR Code ด้วย Mobile Banking Application) ท่านต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่าน Application ของธนาคารด้วยตนเองและบริจาคเงิน
  - หากท่านเลือกการชำระเงินแบบที่ 2 (โอนเข้าบัญชีรับบริจาคโดยตรง ผ่าน Mobile Banking Application หรือ ตู้ ATM) ท่านไม่ต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่าน Application ของธนาคาร เจ้าหน้าที่คณะฯ จะเป็นผู้จัดการให้ และบริจาคเงิน

      รับใบเสร็จรับเงินและใบอนุโมทนาบัตร ผ่านทางอีเมลที่ท่านระบุไว้ในขั้นตอนที่ 2

 ใบเสร็จรับเงินและใบอนุโมทนาบัตรจะออกให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

FAQ คำถามที่พบบ่อย

 • e-Donation คืออะไร?

  ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการรองรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล และองค์กรสาธารณกุศลอื่น ๆ
  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น

 • ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด 1 แห่ง ระยะที่ 1 เริ่มให้บริการในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 1 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

 • การบริจาคเงินและแจ้งความประสงค์ส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี มีขั้นตอนดังนี้
  - ผู้บริจาคเลือกใช้ Mobile Banking ของธนาคารใดก็ได้ที่เข้าร่วมโครงการ โดย Download Mobile Banking Application
  - เข้าสู่ Menu การชำระเงินผ่าน QR Code สแกน QR Code ของหน่วยรับบริจาค โดย Application จะมีข้อความแจ้งความประสงค์ส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ข้อมูลการบริจาคจะถูกบันทึกในระบบ e-Donation ภายใน 2 วันทำการถัดไป

 • ใบเสร็จรับเงินบริจาคและใบอนุโมทนาบัตร จะส่งให้ท่านทางอีเมลที่ระบุไว้ในขั้นตอนการกรอกข้อมูลผู้บริจาค และจะได้รับหลังจากได้รับการยืนยันการชำระเงินแล้ว

 • ใผู้บริจาคสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคของตนเองได้ ที่นี่ เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เดียวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ตและสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคของตนได้ ตลอดเวลา (24 ชั่วโมง) ระบบจะแสดงข้อมูลการบริจาค ได้แก่ วันเดือนปีที่บริจาค หน่วยรับบริจาค จำนวนเงินที่บริจาค และช่องทางการบริจาค

 • การบริจาคผ่านธนาคารพาณิชย์โดยการโอนเงินด้วย QR Code ผู้บริจาคต้องแสดงความประสงค์ผ่านระบบของธนาคารพาณิชย์ที่เป็นตัวกลางรับบริจาค ให้ส่งข้อมูลการบริจาคดังกล่าวให้กรมสรรพากร เมื่อดำเนินการตามข้างต้น
  ข้อมูลการบริจาคจะเข้ามาเก็บอยู่ในฐานข้อมูลของกรมสรรพากรและเมื่อถึงเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ก็จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการบริจาคได้ทันที

 • สำหรับผู้บริจาค
  - ไม่ต้องจัดเก็บหลักฐานการบริจาค
  - ได้รับคืนเงินภาษีเร็วขึ้น
  - ตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ตลอด 24 ชั่วโมง บนเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th
  สำหรับหน่วยรับบริจาค
  - ไม่ต้องจัดทำหลักฐานการบริจาคเป็นกระดาษ
  - ไม่ต้องจัดเก็บสำเนาหลักฐานการบริจาค
  - ลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักฐาน
  - เข้าดูข้อมูลการรับบริจาคได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง
  - สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริจาค