รูปภาพกิจกรรม : การประชาสัมพันธ์ร้านยาให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22-25 ก.ค. 2561
         
 รายละเอียด :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370