รศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล
ASSOC.PROF. SUPAT   JIRANUSORNKUL, Ph.D.
คณบดี
DEAN OF FACULTY OF PHARMACY

supat.jira@cmu.ac.th
+66-53-9444301

ภก.วุฒิกร ใยชิด
WUTTIKORN   ,
ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน+66-53-944333

รศ.ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์
ASSOC.PROF. CHOKCHAI   WONGSINSUP, M.Sc.
รองคณบดี
ASSOCIATE DEAN
ด้านวิชาการ
ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์


chokchai.wongsinsup@cmu.ac.th
+66-53-9444351

ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว
ASSIST.PROF. SUNEE   CHANSAKAOW, Ph.D.
รองคณบดี
ASSOCIATE DEAN
ด้านการบริหารงานวิจัย
ด้านนวัตกรรม


sunee.c@cmu.ac.th
+66-53-9444399

ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์
ASSIST.PROF. RATANAPORN   AWIPHAN, Ph.D.
รองคณบดี
ASSOCIATE DEAN
ด้านบริหารงานบุคคล
ด้านสื่อสารองค์กร
ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ratanaporn.a@cmu.ac.th
+66-53-9444303

ผศ.ดร.ภญ.ภูริดา เวียนทอง
ASSIST.PROF. PURIDA   VIENTONG, Ph.D.
รองคณบดี
ASSOCIATE DEAN
ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ
ด้านบริการวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

purida.v@cmu.ac.th
+66-53-9444334

รศ.ดร.ภญ.ชุดา จิตตสุโภ
ASSOC.PROF. CHUDA   CHITTASUPHO, Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดี
ASSISTANT DEAN
ด้านบัณฑิตศึกษา
ด้านวิเทศสัมพันธ์

chuda.c@cmu.ac.th
+66-53-9444356

รศ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม
ASSOC.PROF. CHALERMPONG   SAENJUM, Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดี
ASSISTANT DEAN
ด้านกิจการพิเศษ


chalermpong.s@cmu.ac.th
+66-53-9444312

อ.ดร.ภญ.วิภาวดี อยู่อินทร์
WIPAWADEE   YOOIN, Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดี
ASSISTANT DEAN
ด้านนวัตกรรมการศึกษา

wipawadee.y@cmu.ac.th
+66-53-9444356

ผศ.ภญ.เรวดี เจนร่วมจิต
ASSIST.PROF. REWADEE   ่JENRAUMJIT, M.Sc.
ผู้ช่วยคณบดี
ASSISTANT DEAN
ด้านการฝึกปฏิบัติงาน
ด้านพัฒนาวิชาชีพ

rewadee.w@cmu.ac.th
+66-53-9444351

รศ.ดร.ภญ.ชฎารัตน์ อัมพะเศวต
ASSOC.PROF. CHADARAT   AMPASAVATE, Ph.D.
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
HEAD OF PHARMACEUTICAL SCIENCES DEPARTMENTchadarat.a@cmu.ac.th
+66-53-944361

ผศ.ดร.ภญ.กนกวรรณ เกียรติสิน
ASSIST.PROF. KANOKWAN   KIATTISIN, Ph.D.
รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
DEPUTY HEAD OF PHARMACEUTICAL SCIENCES DEPARTMENT


kanokwan.k@cmu.ac.th
+66-53-944356

รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
ASSOC.PROF. UNCHALEE   PERMSUWAN, Ph.D.
หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
HEAD OF PHARMACEUTICAL CARE DEPARTMENT

unchalee.permsuwan@cmu.ac.th
+66-53-944315

ผศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ จุลศรีไกวัล
ASSIST.PROF. JAKAPHUN   JULSRIGIVAL, Ph.D.
หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร
HEAD OF MEDICINAL PLANT INNOVATION CENTER

jakaphun.jul@cmu.ac.th
+66-53-944356

อ.ดร.ภญ.ดรุณี หงษ์วิเศษ
DARUNEE   HONGWISET, Ph.D.
หัวหน้าศูนย์บริการเภสัชกรรม
HEAD OF PHARMACY SERVICE CENTER

darunee.h@cmu.ac.th
+66-53-944313

นายสุวัฒน์ งามดี
SUWAT   NGAMDEE,
เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
FACULTY SECRETARY

suwat.ng@cmu.ac.th
+66-53-9441517
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play