รศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล
ASSOC.PROF. SUPAT   JIRANUSORNKUL, Ph.D.
คณบดี
DEAN OF FACULTY OF PHARMACY

supat.jira@cmu.ac.th
+66-53-9444301

รศ.ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์
ASSOC.PROF. CHOKCHAI   WONGSINSUP, M.Sc.
รองคณบดี
ASSOCIATE DEAN
ด้านวิชาการ
ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์


chokchai.wongsinsup@cmu.ac.th
+66-53-9444351

ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว
ASSIST.PROF. SUNEE   CHANSAKAOW, Ph.D.
รองคณบดี
ASSOCIATE DEAN
ด้านการบริหารงานวิจัย
ด้านนวัตกรรม


sunee.c@cmu.ac.th
+66-53-9444399

ผศ.ดร.ภญ.ภูริดา เวียนทอง
ASSIST.PROF. PURIDA   VIENTONG, Ph.D.
รองคณบดี
ASSOCIATE DEAN
ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ
ด้านบริการวิชาการ
ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ

purida.v@cmu.ac.th
+66-53-9444334

รศ.ดร.ภญ.ชุดา จิตตสุโภ
ASSOC.PROF. CHUDA   CHITTASUPHO, Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดี
ASSISTANT DEAN
ด้านบัณฑิตศึกษา
ด้านวิเทศสัมพันธ์

chuda.c@cmu.ac.th
+66-53-9444356

รศ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม
ASSOC.PROF. CHALERMPONG   SAENJUM, Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดี
ASSISTANT DEAN
ด้านกิจการพิเศษ


chalermpong.s@cmu.ac.th
+66-53-9444312

ผศ.ภญ.เรวดี เจนร่วมจิต
ASSIST.PROF. REWADEE   ่JENRAUMJIT, M.Sc.
ผู้ช่วยคณบดี
ASSISTANT DEAN
ด้านการฝึกปฏิบัติงาน
ด้านพัฒนาวิชาชีพ

rewadee.w@cmu.ac.th
+66-53-9444351

รศ.ภก.วสันต์ กาติ๊บ
ASSOC.PROF. WASAN   KATIP, B.C.P., FACP
ผู้ช่วยคณบดี
ASSISTANT DEAN
ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา


wasan.katip@cmu.ac.th
+66-53-9444313

รศ.ดร.ภญ.ชฎารัตน์ อัมพะเศวต
ASSOC.PROF. CHADARAT   AMPASAVATE, Ph.D.
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
HEAD OF PHARMACEUTICAL SCIENCES DEPARTMENT


chadarat.a@cmu.ac.th
+66-53-9444361

ผศ.ดร.ภญ.กนกวรรณ เกียรติสิน
ASSIST.PROF. KANOKWAN   KIATTISIN, Ph.D.
รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
DEPUTY HEAD OF PHARMACEUTICAL SCIENCES DEPARTMENT

kanokwan.k@cmu.ac.th
+66-53-9444309

ผศ.ดร.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล
ASSIST.PROF. POUKWAN   ARUNMANAKUL, Ph.D.
หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
HEAD OF PHARMACEUTICAL CARE DEPARTMENT


poukwan.arun@cmu.ac.th
+66-53-9444351

ผศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ จุลศรีไกวัล
ASSIST.PROF. JAKAPHUN   JULSRIGIVAL, Ph.D.
หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร
HEAD OF MEDICINAL PLANT INNOVATION CENTER


jakaphun.jul@cmu.ac.th
+66-53-9444308

อ.ดร.ภญ.ดรุณี หงษ์วิเศษ
DARUNEE   HONGWISET, Ph.D.
หัวหน้าศูนย์บริการเภสัชกรรม
HEAD OF PHARMACY SERVICE CENTER

darunee.h@cmu.ac.th
+66-53-9444313

นายสุวัฒน์ งามดี
SUWAT   NGAMDEE,
เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
FACULTY SECRETARY

suwat.ng@cmu.ac.th
+66-53-9441517

อ.ดร.ภญ.วิภาวดี อยู่อินทร์
WIPAWADEE   YOOIN, Ph.D.
ปฏิบัติการแทนคณบดี

ด้านนวัตกรรมการศึกษา

wipawadee.y@cmu.ac.th
+66-53-9444356

ผศ.ดร.ภญ.วรพรรณ ภู่มณี
ASSIST.PROF. WORRAPAN   POOMANEE, Ph.D.
ปฏิบัติการแทนคณบดี

ด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

worrapan.p@cmu.ac.th
+66-53-9444356

ภก.วุฒิกร ใยชิด
WUTTIKORN   ,
ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน


wuttigorn.y@cmu.ac.th
+66-53-944333
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play