คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ประชุมคณะผู้บริหารคณะฯ
         
 รายละเอียด : วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ผู้บริหารคณะและสถาบัน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วส.มช.) ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อปรึกษาหารือด้านความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่าง 7 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370