คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : นักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมเยี่ยมคณะ
         
 รายละเอียด : รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและตอบข้อสงสัยให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม เข้ามาเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องพุดซ้อน ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370