คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : เปิดอาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มช.
         
 รายละเอียด :
รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคุณอุมาพร ปัญญา หัวหน้างานบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370