คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : การประชุมเพื่อชี้แจง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงาน..
         
 รายละเอียด : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจง “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561” เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถูกต้องตามข้อบังคับฯ ให้แก่คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยวิทยากร คุณอังคณา กันธิยะ หัวหน้างานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กองบริหารงานบุคคล และทีมงาน เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องพุทธชาด ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370