คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SH&E) พบปะผู้บริหารส่วนงาน..
         
 รายละเอียด : เพื่อการเผยแพร่นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล) รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์) และคณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับทีม ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SH&E) ในโครงการ "พบปะผู้บริหารส่วนงานเพื่อเผยแพร่นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการหารือครั้งนี้ทีม CMU SH&E นำโดย ผศ.ดร.วินิตา บุณโยดม ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการระดับส่วนงานชุดที่ 1 และ ผศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการระดับส่วนงานชุดที่ 2 และทีมคณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการไปสู่ระดับสากลร่วมกันต่อไป
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370