คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : คณะวิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน
         
 รายละเอียด : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมหัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการความรู้ (KM) จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ โดยมีหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ การจัดการความรู้ของคณะเภสัชศาสตร์ งานนโยบายและแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของคณะฯ จำนวน 8 ผลงาน
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370