คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (เรียนรู้ก้าวสู่บ้านใหม่) ประจำปี 2562
         
 รายละเอียด : วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (เรียนรู้ก้าวสู่บ้านใหม่) ประจำปี 2562 ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุ ตั้งแต่กันยายน 2561 ถึงพฤษภาคม 2562 จำนวน 15 คน ประกอบด้วย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 8 คน และพนักงานส่วนงาน จำนวน 7 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ จำนวน 1 คน และสายสนับสนุน จำนวน 14 คน
โดยกิจกรรมมีการบรรยายเกี่ยวกับทิศทางของคณะเภสัชศาสตร์, การกำกับและพัฒนาคุณภาพขององค์กร การให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กรและระเบียบข้อบังคับสิทธิประโยชน์ และการนำเสนอ กฎ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ ของหน่วยงาน โดยการนำเสนอของท่านคณบดี ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงาน
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370