คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : สัมมนาวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562
         
 รายละเอียด : คณบดี: รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 22 - พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ ซึ่งมีอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและภาควิชาบริบาลเภสัชกรรมเข้ารร่วมการสัมมนาดังกล่าว
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370