คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 18/2562
         
 รายละเอียด : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิกครั้งที่ 18/2562 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Data Analysis for Pharmaceutical Research) ในวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอิพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพและบริการวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์) เป็นผู้แทนในการกล่าวเปิดการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้มีเภสัชกร อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วม จำนวนประมาณ 80 ราย
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370