คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงหใม่ ร่วมมือกับโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการ“พัฒนาระบบบริการด้านยา เพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสู่ชุมชนผ่านร้านยา”
         
 รายละเอียด : วันที่ 18 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงหใม่ ร่วมมือกับโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการ“พัฒนาระบบบริการด้านยา เพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสู่ชุมชนผ่านร้านยา” และร้านยาที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสำนักงานอาหารและยาและสภาเภสัชกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทย์หญิงสุวรรณี เรืองเดช รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370