คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 30/2562 เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรมสู่ความเป็นเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด(Excellent Pharmacy Practice In Cardiovascular Diseases)(EPIC 2019)
         
 รายละเอียด : ระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370