คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : คณะเภสัชศาสตร์ ขอขอบพระคุณ เภสัชกร เถกิง ลักษณาภิรักษ์ ได้บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาของคณะฯ
         
 รายละเอียด : คณะเภสัชศาสตร์ ขอขอบพระคุณ เภสัชกร เถกิง ลักษณาภิรักษ์ ได้บริจาคเงิน จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาของคณะฯ
 ผู้ประกาศข่าว : รสสุคนธ์
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370