คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : การนำเสนอผลงานกระบวนวิชาปัญหาพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2553
         
 รายละเอียด : รางวัลชนะเลิศ
ปัญหาพิเศษ : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2553
ชื่อเรื่อง : นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ยาในคนตาบอด
ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวพรัญฐา จงจำรัสพันธ์ 501012042
นางสาวรุจิศา ทรงไตรจักร 501012051
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ภก. ธวัชชัย เหลืองโสภาพรรณ

รางวัลรองชนะเลิศ
ปัญหาพิเศษ : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาฐานข้อมูลรูปแบบเว็บสำหรับยารักษาภาวะความดันโลหิตสูงที่ผลิตในประเทศไทย
ชื่อผู้ศึกษา : นายศุภสิทธิ์ สื่อรุ่งเรือง 501010097
นายสถิตคุณ คำอุ่น 501010100
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ภก.สกนธ์ สุภากุล
อาจารย์ ภญ.ภูริดา เวียนทอง
 ผู้ประกาศข่าว : รสสุคนธ์
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370