คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : คณะเภสัชศาสตร์ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากนักศึกษาจาก Hanoi University of Pharmacy ประเทศเวียดนาม
         
 รายละเอียด : ท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ภญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ. ปาจรีย์ ศรีอุทธา พร้อมด้วยรองหัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. กนกพร นิวัฒนนันท์ ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Hanoi University of Pharmacy ประเทศเวียดนาม เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ คณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 2-30 กรกฎาคม 2554
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370