คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรเฉพาะทางด้านการบริบาลผู้ป่วยจิตเวช ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงพยาบาลสวนปรุง ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2554
         
 รายละเอียด : คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล) และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรเฉพาะทางด้านการบริบาลผู้ป่วยจิตเวช ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงพยาบาลสวนปรุง ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00 น. ในโครงการอบรมเภสัชกรระยะสั้นตามหลักสูตร การบริบาล เภสัชกรรมเฉพาะทางสาขาจิตเวช ซึ่งโรงพยาบาลสวนปรุง และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดขึ้น
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370