คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2554 วันที่ 28 กรกฏาคม 2554 ณ โถงหน้างานบริหารทั่วไป
         
 รายละเอียด : บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์รับตรวจสุขภาพ (เจาะเลือด,x-Ray) โดยคณะเทคนิคการแพทย์ และทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยงานกีฬา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้บ่อย โดย เภสัชกรหญิงรุ่งลักษณ์ จิรานุสรณ์กุล
 ผู้ประกาศข่าว : รสสุคนธ์
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370