คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : เภสัชกร ดร. กฤษณา ไกรสินธุ์ บรรยายพิเศษ ณ ห้องสสีปันยารชุน
         
 รายละเอียด : -
 ผู้ประกาศข่าว : รสสุคนธ์
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370