คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : เปิดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17
         
 รายละเอียด : รศ.ดร. ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ อ.ดร. ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเภสัชศาสตร์
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370