คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : Dr.Berverly Ramstad จาก Rhodes University ประเทศแอฟริกาใต้ ให้การบรรยายพิเศษ..
         
 รายละเอียด : Dr.Berverly Ramstad จาก Rhodes University ประเทศแอฟริกาใต้ ให้การบรรยายพิเศษเรื่อง เภสัชศาสตร์ในทวีปแอฟริกาใต้ แก่คณาจารย์และผู้ที่สนใจ พร้อมพบปะแลกเปลี่ยนร่วมกับ ศ.ดร.ภญ.สสี ปันยารชุน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370