คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 11/2556
         
 รายละเอียด : เรื่อง Adverse Drug Reaction Monitoring ระหว่างวันที่ 29 เมษายน-3 พฤษภาคม 2556
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370