คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : อาจารย์และบุคลากรภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม นำโดย ผศ.ดร.ภญ.วิสินี จันทร์มหเสถียร ,คุณประภาส ภูเวียง และคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557
         
 รายละเอียด : การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นส่วนของห้องปฏิบัติการและงานธุรการ รวมทั้งเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยมี รศ.ดร.เดชพล ปรีชากุล รองคณบดีฝ่ายแผนและระบบคุณภาพ, รศ.ดร.วิรัช เรืองศระตระกูล รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและระบบกายภาพ, นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี เลขานุการคณะเภสัชฯขอนแก่น พร้อมทีมงานประชาสัมพันธ์และทีมงานห้องปฎิบัติการ ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการดูงาน ด้วยบรรยากาศมิตรไมตรี นอกจากทีมดูงานได้เรียนรู้มากมายหลายด้านที่เป็นประโยชน์ สามารถนำมาเป็นแนทางการพัฒนางานแล้ว ยังเห็นความก้าวหน้าในด้านต่างๆของเภสัช ขอนแก่น ด้วยความชื่นชมและถือเป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน
รศ.ดร.เดชพล ปรีชากุล รองคณบดีฯได้กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษาดูงานในสายงานที่มีความสอดคล้องจะนำมาซึ่งประโยชน์ ที่จะไปสู่การพัฒนางาน และเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปีของเภสัชเชียงใหม่ รศ.ดร.เดชพล ยังได้กล่าวชื่นชมบทบาทด้านการศึกษาเภสัชศาสตร์ในฐานะพี่ใหญ่ของคณะเภสัช และอวยพรให้เภสัช มช มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้น
จึงขอขอบพระคุณ รศ.ดร.เดชพลและทีมงานของคณะเภสัช ขอนแก่นทุกท่านที่ให้การต้อนรับและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ยิ่งค่ะ

เรื่อง / ภาพ สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370