คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ศึกษาดูงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 26 มีนาคม 2557
         
 รายละเอียด : ผศ.ดร.ภญ.ชุตินันต์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,ผศ.ดร.ปรีชา บุญจง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ, ดร.ภก.ฐิติเดช ลือตระกูล รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ, คุณเบญจภัค มิ่งขวัญ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ พร้อมทีมบุคลากร ให้เกียรติต้อนรับ คณะดูงานจากภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมแนะนำประวัติความเป็นมา, โครงสร้างและการดำเนินงานของ ส่วนงานสารสนเทศ ,ห้องปฏิบัติการและพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557
ทีมดูงานได้พบกับบรรยากาศอันอบอุ่นยิ่ง ได้เรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่น่าประทับใจ จากทีมผู้บริหาร ทีมบุคลากร และการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการที่มีจุดเด่นของการจัดระบบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบสารสนเทศ ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมระบบการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาถึงระบบการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับศูนย์วิทยาศาสตร์และเครือข่าย อย่างเป็นระบบคือ หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภค
ขอแสดงความยินดีต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสครบรอบ 20ปี ขณะที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 50 ปี แม้ว่าจะมีช่วงเวลาของการก่อตั้งต่างเวลากัน แต่จุดมุ่งหมายสำคัญในทิศทางเดียวกันคือความเป็นสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ ทีมุ่งสู่ทิศทางเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญคือทั้งสองสถาบันอยู่บนพื้นฐานของความเป็นสถาบันพี่น้องที่พร้อมจะช่วยกัน สนับสนุนกันให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ภญ.ชุตินันต์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทีมบริหารและทีมบุคลากร ทุกท่าน ในน้ำใจไมตรีต้อนรับ ให้ความรู้และนำเยี่ยมชมพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกันอย่างเป็นกันเอง

เรื่อง/ภาพ สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370