คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง DIY (Do It Yourself ) การผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค รุ่นที่ 2
         
 รายละเอียด : โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านยา ส่งเสริมภูมิปัญญาด้านสมุนไพรและการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน (โครงการย่อยที่ 2) กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง DIY (Do It Yourself ) การผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค รุ่นที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2557 ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 85 คน นับเป็นกิจกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาที่ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อการบริโภคที่มุงเนนการใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างและสิ่งเจือปน ถือเป็นการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นระบบแบบยั่งยืน การทำผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการบริโภค ได้แก่ น้ำหมักชีวภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องเกิดความสนใจ และยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเพียงพอในเรื่องของกระบวนการผลิต ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ขาดความปลอดภัยหรือไม่ได้มาตรฐานและอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อการบริโภคและชีวิต หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นวิถีการดำรงชีวิตให้มีการกินอยู่ที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีสันติสุข จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำรงชีวิตของคนในชุมชนที่พึ่งพาสารเคมีมาเป็นการพึ่งตนเองและพึ่งพาธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่า ยั่งยืน สามารถช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้

หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร ไชยวัฒน์ ไชยสุต ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติการเรื่อง DIY (Do It Yourself ) การผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค รุ่นที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2557
ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370