คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 - 16.00 น.
         
 รายละเอียด : คณะเภสัชศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากห้องเครื่องมือกลาง และตัวแทนเจ้าหน้าที่จากภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยผู้อำนวยการศูนย์ฯ อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ เพื่อเข้าเยี่ยมชมห้องเครื่องมือกลาง และห้องปฏิบัติการทดลอง ณ คณะเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 - 16.00 น.
 ผู้ประกาศข่าว : นางสาวรสสุคนธ์ สุขสบาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370