คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : กิจกรรม เล่าเรื่องดูงาน “คิด”การต่อยอด
         
 รายละเอียด : รศ.ดร.ภก.จักรพันธุ์ ศิริธัญญลักษณ์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์, อ.ดร. ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์, อ.ดร. ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาให้เกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม เล่าเรื่องดูงาน “คิด”การต่อยอด ของทีมบุคลากร โดยมีหัวหน้างานและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
กิจกรรม เล่าเรื่องดูงาน “คิด”การต่อยอด เป็นกิจกรรม ที่นำเสนอประเด็นศึกษา เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ดูงาน เพื่อเป็นการจัดการความรู้จากการดูงาน การนำเสนอข้อสรุปต่อผู้บริหารและระดมความคิดเห็นในการต่อยอดจากการดูงาน สืบเนื่องจาก โครงการศึกษาดูงานตามแนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เมื่อวันที่ 23 - 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะเภสัชศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์เห็ด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน ด้านห้องปฏิบัติการ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร ,พิพิธภัณฑ์สมุนไพร พิพิธภัณฑ์เห็ด ,การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ , งานธุรการ,งานสำนักงานภาควิชา ,การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร ,ระบบสารสนเทศ ,ด้านพลังงาน,กายภาพและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ รศ.ดร. จักรพันธ์ คณบดี กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้บริหาร และบุคลากรจากแหล่งดูงานทั้งสามมหาวิทยาลัย ที่ได้ให้ต้อนรับและให้มีการเรียนรู้จากการดำเนินงานเป็นอย่างดี ส่วนกิจกรรมเล่าเรื่องดูงาน “คิด”การต่อยอดในวันนี้ มีข้อเสนอและบทเรียนที่ได้ศึกษาตัวอย่างที่ดีจากแหล่งดูงานที่น่าสนใจมาก เนื่องจากมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ ที่จะมีการสนับสนุน และปรับประยุกต์ให้มีการพัฒนาร่วมกัน ส่วน คุณสมพร พวงประทุม หัวหน้างานบริหารทั่วไป กล่าวว่า การนำเสนอประเด็นจากการดูงาน เป็นการจัดการความรู้ ที่ควรมีการพัฒนาเชิงประเด็นและรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรต่อไป
นอกจากกิจกรรมของการเล่าเรื่องแล้ว ยังมีกิจกรรมสร้างสุขสนุกสนาน ที่ผู้ร่วมประชุมได้ทำด้วยกัน คือ การ “ห่อขนมจ๊อก และขนมแตง” และ “แจกพืชผักสวนครัว” เป็นกิจกรรมเสริมสื่อสารองค์กร ด้านวัฒนธรรมและสุขภาพ
ขอบคุณคณบดี ผู้บริหาร หัวหน้างาน และเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวเภสัชเชียงใหม่ของเราทุกท่านและขอบคุณแหล่งดูงานมา ณ โอกาสนี้
เรื่อง/ภาพ สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370