คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทักษะการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย (Communication and networking skills) โดยเภสัชกร วีรวัฒน์ มีแก้ว ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557
         
 รายละเอียด : -
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370