คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2557
         
 รายละเอียด : -
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370