คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : โครงการอบรมความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการอนุรักษ์สมุนไพร โดย ผศ.ดร.สุนีย์ จันทร์สกาว หัวหน้าโครงการ, รศ.นภาพร โออริยกุล,อ.ดร.จักรพันธ์ จุลศรีไกวัล
         
 รายละเอียด : ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียน ด้วย โครงการอบรมความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการอนุรักษ์สมุนไพรล้านนา ภายใต้แผนบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการอบรมความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการอนุรักษ์สมุนไพร โดย ผศ.ดร.สุนีย์ จันทร์สกาว หัวหน้าโครงการ, รศ.นภาพร โออริยกุล,อ.ดร.จักรพันธ์ จุลศรีไกวัล พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ให้กับ ครูและนักเรียน ชั้นประถมปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทรายมูล อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ สมุนไพรใกล้บ้าน ที่เป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้าน และพืชสมุนไพรที่ให้สีธรรมชาติ ซึ่งนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในการนำสีจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ ในการทำขนมไทย ทำให้นักเรียนได้เข้าใจ ได้ปฏิบัติจริง เป็นการสร้างความเข้าใจถึงที่มาของสีธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็เป็นสร้างความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างสีสังเคราะห์และสีธรรมชาติ


เรื่อง สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370