คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ศิษย์เก่ามอบทุน
         
 รายละเอียด : ศิษย์เก่า ภญ.จงกลนี ปิตาวรรณ รหัส 2110005 มอบเงินให้แก่ทางคณะ โดยมี รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ ท่านคณบดีเป็นผู้รับมอบ
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370