คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ท่านคณบบดีและรองแผน เยี่ยมศิษย์เก่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฏาคม 2557
         
 รายละเอียด : ท่านคณบบดี รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ และ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา อ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล เยี่ยมศิษย์เก่า ผศ.ดร.ภก.ดำรงณ์ ศานติอาวรณ์(ร้านดำรงค์เภสัช) ภก.เสกสรร บูรพาเดชะ(ร้าน ส.เภสัช) ภญ.สวงสุดา อุตรศักดิ์(ร้านเฟิสท์ดรัก) ภญ.รศนา ธนะทิพานนท์(หัวหน้า)ภญ.ดวงรัตน์ สุวรรณ ภญ.กอบกาญจน์ เอกสินธุ์(กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.นครพิงค์)เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฏาคม 2557
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370