คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ถวายเทียนพรรษา
         
 รายละเอียด : ถวายเทียนพรรษาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยท่านคณบดีรศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วัดผาลาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว : นายสิทธา สภาวจิต
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370