คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดี รศ.ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ ภญ.นงเยาว์ มัทนพันธ์ ที่ได้รับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
         
 รายละเอียด : และ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลียเชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370