คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ และ ผศ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด Certificate in Pharmacy (Cardiovascular Diseases) รุ่นที่ 2 ผลัดที่ 1 ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         
 รายละเอียด : -
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370