คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : กิจกรรมโครงการ Smart Researcher ครั้งที่ 1
         
 รายละเอียด : งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ด้านการวิจัย (Smart Researcher) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ/ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นวิทยากรให้การบรรยายในหัวข้อต่าง ได้แก่

- กลไกและระบบสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา การอนุญาตให้ใช้สิทธิและถ่ายทอดเทคโนโลยี
โดย ผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย)

- กลไกและระบบสนับสนุนการพิจารณารับรองโครงการปลอดภัยทางชีวภาพ
โดย คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน (อาจารย์ ดร.ศศิธร ศิริลุน)

- กลไกและระบบสนับสนุนด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
โดย ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง (อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ทัตตวรรณ แก้วสาคร)

- กลไกและระบบสนับสนุนและการต่อยอดงานวิจัยเชิงธุรกิจ และการส่งเสริมสนับสนุนความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และภาคอุตสาหกรรม (University-Industry Linkage)
โดย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ)

ซึ่งผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ประกอบด้วยคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ รวมทั้งจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล) กล่าวเปิดการอบรม
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370