คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : การจัดอบรม
         
 รายละเอียด : การบรรยาย อภิปราย และถกแถลง เรื่อง Educational Assessment: lmperatives,Principles, and Challenges
โดย อาจารย์ นายแพทย์มาโนช โชคแจ่มใส อาจารย์ประจำภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370