คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : นักเรียนจากโรงเรียนตากเยี่ยมชมคณะฯ
         
 รายละเอียด : รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับแนะนำคณะเภสัชศาสตร์และหลักสูตรการเรียนการสอนให้คณะนักเรียนจากโรงเรียนตากพิทยาคม ที่มาเยี่มชมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องพุดซ้อน ๑
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370