คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ประเมินคุณถาพภายใน
         
 รายละเอียด : คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน


ระดับหลักสูตรเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)


ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558)


ระดับหลักสูตรเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) ในวันที่ 18-19 กันยายน 2560
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370